Construction Engineering – Planning, Implementation and Operation of Structures

Magisterský studijní program
Stavitelství - příprava, realizace a provoz staveb

Studium rozšiřuje znalosti z bakalářského studia zejména v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb.  Studenti jsou vedeni k tvůrčí aplikaci nabytých znalostí s cílem řešit komplexní zadání a projekty, vycházející z potřeb praxe s využitím digitálních technologií.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Hlavním cílem tohoto program je příprava oborníků v oblasti přípravy, realizace a provozu staveb, zejména pozemních staveb. Program ale též umožňuje, v rámci povinně volitelných předmětů, stát se odborníkem na přípravu a realizaci v oblasti dopravních nebo vodohospodářských staveb. Průřezově přes všechny obory seznamuje studenty s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Absolventi programu se uplatní jako odborníci v oblasti stavitelství s výraznou orientací na stavebně technologické disciplíny, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru projektování a zejména realizace pozemních staveb, dopravních staveb a vodních staveb v takovém rozsahu, aby mohli působit jako přípraváři realizace stavebního díla, stavbyvedoucí, hlavní inženýři projektu, projektoví manažeři (vedoucí stavebního projektu), projektanti v projekčních kancelářích, případně v investorských a dodavatelských organizacích. Dále budou uchazeči připraveni se uplatnit ve státní správě – na stavebních úřadech, mohou se stát i stavebními podnikateli. Absolventi tak budou schopni provádět v praxi zejména přípravu realizace projektu a působit při realizaci výstavby tak, aby zaručili zdárný průběh realizace nových projektů, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizací budov.

Dílčím cílem je výchova odborníků se stavebně technickými a technologickými znalostmi, schopných na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému v oblasti přípravy a realizace stavby zejména s ohledem na funkci stavebního díla, kvalitu stavebního díla, bezpečnost při provádění stavebního díla i s ohledem na budoucí provozní požadavky stavebního díla. Nejdůležitější vlastností musí být vnímavost k technickým problémům projektů staveb a schopnost je technicky dořešit až ke zdárné realizaci respektující veškeré zákonné předpisy, technické normy a též k plné spokojenosti zákazníka.

Dalším cílem je připravit plnohodnotný profesně zaměřený studijní program ve struktuře bakalářského (již existujícího programu) a magisterského programu. Tento program navíc přímo navazuje i na bakalářský akademicky zaměřený program Stavební inženýrství – specializace Příprava, realizace a provoz staveb. Vyrovnání znalostí mezi absolventy obou programů je realizováno v 1. semestru pomocí povinně volitelných předmětů. Pomocí druhé skupiny povinně volitelných předmětů se pak mohou studenti specializovat na pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby Dále jsou v 1. semestru studenti seznámeni s plánováním a přípravou technologické, časové a prostorové struktury. Své znalosti pak promítnou v projektu konkrétní stavby, při řešení konstrukční části a určení prostorové struktury. Ve 2. semestru si pak studenti prohloubí znalosti rozpočtování staveb, statiku nosných konstrukcí a pak zejména znalosti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a speciálních technologií. Tyto znalosti pak uplatní při řešení navazujícího projektu konkrétní stavby, kde řeší technologickou a časovou strukturu, konkrétní technologie a plán bezpečnosti provádění stavby.

Při výuce je zohledněno sledování nových technologií a technických postupů ve stavebních oborech. Důraz je kladen na praktické řešení problémů, zahrnující znalosti právních předpisů v oblasti stavebnictví a souvisejících činností, znalosti technologie staveb, znalosti souvisejících oborů, stavební fyziky a materiálového inženýrství, znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě, porozumění společenským souvislostem stavební praxe, provozu stavebních objektů a jejich dopadům ekonomickým a na životní prostředí. K naplnění tohoto cíle jsou při výuce používány nejnovější IT prostředky a softwarové vybavení, které dokáže pracovat s informačním modelem budovy – BIM.

V posledním semestru studia je studentům vyhrazeno 6 týdnů na absolvování řízené odborné praxe, která jim umožní konfrontovat svoje znalosti s reálnými potřebami investičních, stavebních, projekčních a správcovských podniků a společností.

Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky a vykonáním řízené praxe v délce trvání 6 týdnů, která studentům umožní konfrontovat svoje znalosti s reálnými potřebami investičních, stavebních, projekčních a správcovských podniků a společností. Řízená odborná praxe zakončena hodnotící zprávou zpracovanou příslušným mentorem příslušné společnosti, u které praxe probíhala a též oponentním řízením s příslušným pracovníkem Fakulty stavební ČVUT v Praze z pracoviště, na kterém byla praxe zapsána.

Struktura studia

Magisterské studium se zaměřuje na témata, kterými například jsou:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Pravidelné exkurze

Výuka je pro zajištění kontaktu s praxí a aktuálním vývojem ve stavebnictví podporována pravidelnými exkurzemi. Studenti se účastnili např. těchto exkurzí:

Při těchto exkurzích se studenti seznamují s profesí stavbyvedoucích, přípravářů staveb a v neposlední řadě s činností stavebních dozorů a koordinátorů BOZP. Přednášky jsou zajišťovány s využitím externích odborníků z předních firem z oboru.

Možnost seberealizace

Specializace umožňuje díky širokému záběru napříč obory a využití digitálních technologií realizovat zajímavé studentské nápady v rámci cvičení i  závěrečných prací. Unikátní přístrojové vybavení a osobní přístup vyučujících studentům umožňuje věnovat se technologickým projektům, materiálovému výzkumu, virtuálnímu plánování výstavby v prostředí BIM nebo třeba robotickému stavění a 3D tisku.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Studium je zakončeno diplomovou prací na zvolené téma z oblasti plánování výstavby, managementu kvality, BOZP, materiálového výzkumu, BIM nebo aplikace robotiky ve výstavbě. Tato práce je podrobena obhajobě před odbornou komisí, během níž student odpovídá na otázky týkající se oboru práce a prezentuje svoje znalosti a schopnost řešit technické i manažerské problémy.

Specializace umožňuje talentovaným absolventům dále rozvíjet svoje studijní zaměření a odborné téma v návazném doktorském studiu. Zde student pod vedením školitele zpracovává doktorskou práci na zvolené téma, kterou po složení státní doktorské zkoušky obhajuje před odbornou komisí s cílem prokázat schopnost tvůrčí vědecké práce. Úspěšní absolventi získají titul Ph.D.

Kontakt

Garant studijního programu Stavitelství – příprava, realizace a provoz staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.