English-Czech Terminology

English-Czech Terminology

English-Czech Terminology at the CTU

Faculty of Civil Engineering
Fakulta stavební
Czech Technical University in Prague
České vysoké učení technické v Praze
Dean
děkan
Vice-dean
proděkan
Vice-dean for Education
proděkan pro pedagogickou činnost
Vice-dean for Development
proděkan pro rozvoj
Vice-dean for Science and Research
proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
Vice-dean for International Relations
proděkan pro zahraniční vztahy
Vice-dean for Construction
proděkan pro výstavbu
Faculty Treasurer
tajemník fakulty
Chairman of the Academic Senate
předseda AS

Departments - Katedry

Dep. of Mathematics
K101 katedra matematiky
Dep. of Physics
K102 katedra fyziky
Dep. of Languages
K104 katedra jazyků
Dep. of Social Sciences
K105 katedra společenských věd
Dep. of Construction Technology
K122 katedra technologie staveb
Dep. of Material Engineering and Chemistry
K123 katedra materiálového inženýrství a chemie
Dep. of Architectural Engineering
K124 katedra konstrukcí pozemních staveb
Dep. of Indoor Environmental and Building Services Engineering
K125 katedra technických zařízení budov
Dep. of Department of Construction Management and Economics
K127 katedra urbanismu a územního plánování
Dep. of Applied Informatics
K128 katedra inženýrské informatiky
Dep. of Architecture
K129 katedra architektury
Dep. of Mechanics
K132 katedra mechaniky
Dep. of Concrete and Masonry Structures
K133 katedra betonových a zděných konstrukcí
Dep. of Steel and Timber Structures
K134 katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Dep. of Geotechnics
K135 katedra geotechniky
Dep. of Road Structures
K136 katedra silničních staveb
Dep. of Railway Structures
K137 katedra železničních staveb
Dep. of Hydraulics and Hydrology
K141 katedra hydrauliky a hydrologie
Dep. of Hydraulic Structures
K142 katedra hydrotechniky
Dep. of Landscape Water Conservation
K143 katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Dep. of Sanitary and Ecological Engineering
K144 katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Dep. of Special Geodesy
K154 katedra speciální geodézie
Dep. of Geomatics
K155 katedra geomatiky

Experimental Facilities - Experimentální základna

Experimental Centre
K210 Experimentální centrum
Centre of Experimental Geotechnics
K220 Centrum experimentální geotechniky
Water Management Experimental Centre
K250 Vodohospodářské experimentální centrum

Technical and operating centres - Technicko-provozní střediska

Technical and Operating Centre
Středisko technicko-provozních služeb (STPS)
Cleaning Service
Referát úklidu
Facility Security Office
Referát ostrahy objektu
Maintenance Office
Úsek údržby
Archive
Archiv
Material Assets Office
Správce hmotného majetku
Computing and Information Centre
K375 Výpočetní a informační centrum
Servers and Network Management
K376 Středisko správy serverů a sítí
Application Development and Management
K377 Středisko vývoje a správy aplikací
HelpDesk
K378 Středisko podpory uživatelů
Audiovisual Support
K379 Středisko audiovizuální techniky

Educational Centres - Výuková střediska

Educational Facility Mariánská
výukové středisko Mariánská
Educational Facility Telč
výukové středisko Telč

Specialized workplaces - Odborná pracoviště

Accredited Testing Laboratory
K380 Akreditovaná zkušební laboratoř
Expert Assessment Office
referát znalecké činnosti
Editorial Office of Civil Engineering Journal
Redakce Stavební obzor

Administration - Děkanát

Dean´s Office
Vedení fakulty, děkanát
Dean´s Office Affiliated Agenda
Přidružená agenda děkanátu
Health and Safety Department
Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Fire Protection Office
Referát požární ochrany
Legal Department
Právní oddělení
Student Administration
Studijní oddělení
Department of Science and Research
Oddělení pro vědu a výzkum
Department of International Relations
Zahraniční oddělení
Economic Activity Office
Oddělení pro doplňkovou činnost
Investment Office
Investiční oddělení
Department of PR and Marketing
PR a marketing
Personnel Department
Osobní oddělení
Economics Department
Ekonomické oddělení
Payroll Office
Oddělení práce a mzdy
Payments Office
Pokladna
Mail Room
Podatelna
Transport Office
Úsek dopravy

Study Programmes - Studijní programy

Bachelor Degree Study Programmes
Bakalářské studijní programy
Civil Engineering
Stavební inženýrství
Building Structures
Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering
Konstrukce a dopravní stavby
Water Management and Water Structures
Vodní hospodářství a vodní stavby
Environmental Engineering
Inženýrství životního prostředí
Materials Engineering
Materiálové inženýrství
Preparation, Erection and Operation of Constructions
Příprava, realizace a provoz staveb
Fire Safety of Constructions
Požární bezpečnost staveb
Construction Management and Economics
Management a ekonomika ve stavebnictví
Building Engineering
Stavitelství
Erection of Buildings and Engineering Constructions
Realizace pozemních a inženýrských staveb
Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie
Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie
Geodesy, Cartography and Geoinformatics
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství
Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství
Civil Engineering
Building Structures
Konstrukce pozemních staveb
Master Degree Study Programmes
Magisterské studijní programy
Civil Engineering
Stavební inženýrství
Building Structures
Konstrukce pozemních staveb
Structural and Transportation Engineering
Konstrukce a dopravní stavby
Water Management and Water Structures
Vodní hospodářství a vodní stavby
Environmental Engineering
Projektový management a inženýring
Materials Engineering
Materiálové inženýrství
Construction Management
Stavební management
Preparation, Erection and Operation of Constructions
Příprava, realizace a provoz staveb
Integral Safety of Constructions
Integrální bezpečnost staveb
Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie
Engineering geodesy
Inženýrská geodézie
Geomatics
Geomatika
Architecture and Building Sciences
Architektura a stavitelství
Buildings and Environment
Budovy a prostředí
Intelligent Buildings
Inteligentní budovy
Water and Environmental Engineering
Geodesy and Cartography
Building Structures
Advanced Master´s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events
Doctoral Degree Study Programmes
Doktorské studijní programy
Physical and Materials Engineering
Fyzikální a materiálové inženýrství
Environmental Engineering
Inženýrství životního prostředí
Structural and Transportation Engineering
Konstrukce a dopravní stavby
Mathematics in Civil Engineering
Matematika ve stavebním inženýrství
Building Engineering
Pozemní stavby
Construction Management and Engineering
Stavební management a inženýring
Water Management and Water Engineering
Vodní hospodářství a vodní stavby
Geodesy and Cartography
Geodézie a kartografie
Architecture and Building Engineering
Architektura a stavitelství
Průmyslové dědictví
Stavební obnova památek
Architecture and Sustainable Development Acoustics
Akustika

Professional status - profesní postavení

Head of department
vedoucí katedry
Deputy head
zástupce vedoucího katedry
Secretary
sekretářka
Professor
profesor
Associate professor
docent
Assistant professor
odborný asistent
Postgraduate student
doktorand
Researcher
vědecký pracovník
Technician
technik
Cooperating person
spolupracovník
Supervisor, Advisor
školitel
Staff
zaměstnanec
External Lecturer
externí učitel
External staff
externí pracovník
Guest
host