Admissions proceedings to doctorals study programmes

Přijímací řízení
do doktorských studijních programů

Veškeré informace, které se týkají přijímacího řízení, naleznete ve Vyhlášce děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu a Směrnici děkana. Jde o dva nejdůležitější dokumenty, které shrnují podmínky a postup pro přijetí do doktorských studijních programů na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Termín podávání přihlášek na doktorské studium s nástupem od 1. 9. 2024:

18. 4. 2024 - 30. 5. 2024

Přihlášku lze vyplnit až od 18. 4. 2024

Informace k přijímacímu řízení do doktorského studia s nástupem od 1. 3. 2024:

podávání přihlášek uzavřeno

Kontakt

Oddělení vědy a výzkumu
Doktorské studium

ČVUT Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Veronika Kabilková
+420 224 358 739
veronika.kabilkova@fsv.cvut.cz

Základní podmínky pro přijetí na doktorské studium jsou:

a)

Dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

b)

Podání řádně vyplněné přihlášky v určeném termínu předepsaným způsobem a se všemi náležitostmi (včetně příloh uvedených v přihlášce). Termíny budou zveřejněny na úřední desce Fakulty stavební a na webových stránkách Fakulty stavební.

c)

Dodání ověřené kopie diplomu o úspěšném ukončení magisterského studia (kopie může být ověřena podle originálu pověřeným úředníkem při zápisu); pokud bylo vzdělání dosaženo v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, je podmínkou spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci diplomu. Tento požadavek na dodání ověřené kopie diplomu se nevztahuje na absolventy magisterského studia na Fakultě stavební.

d)

V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.

e)

V případě uchazečů o studium ve studijním programu v anglickém jazyce prokázání připravenosti studovat v anglickém jazyce jedním ze způsobů uvedených ve Směrnici děkana.

f)

Úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 850,- Kč.

Doporučujeme poplatek uhradit bankovním převodem.

Číslo účtu:                        19-5504610227/0100
Variabilní symbol:         312
Zpráva pro příjemce:   jméno uchazeče

g)

Úspěšné absolvování přijímacího řízení. Přijímací řízení je založeno na posouzení předložených materiálů zkušební komisí. Komise může uchazeče pozvat k pohovoru v rámci přijímacího řízení.

Kontakt

Referentka pro doktorské studium

Veronika Kabilková

+420 224 358 739
veronika.kabilkova@fsv.cvut.cz

Responsible: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák