Integral Safety of Buildings

Magisterský studijní program
Integrální bezpečnost staveb

Vedle akcentu na požární bezpečnost budov je profil absolventa doplněn o znalosti a dovednosti v oblasti legislativy, specifickým požárních provozů, matematického modelování požáru, konstrukcí a evakuace, rizik v oblasti havárií,  finančním řízení, investování a pojišťování.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Cíle studia ve studijním programu

Cílem studijního programu Integrální bezpečnost staveb je výchova odborníků v oblasti stavebnictví se zaměřením na bezpečnost. Vyvážené znalosti ze stavebně technických a bezpečnostních disciplín studentům umožní plnohodnotné působení v oboru navrhování pozemních staveb jako projektanti požární bezpečnosti při samostatné činnosti nebo v projekčních kancelářích, jako členové realizačních týmů v procesu výstavby, při výrobě stavebních hmot a zařízení pro požární bezpečnost, či při službě pro státní správu (např. v Hasičském záchranném sboru ČR).

Magisterské studium programu Integrální bezpečnost staveb rozvíjí myšlení studentů a jejich schopnosti se samostatně celoživotně vzdělávat v předmětech z oblasti stavebně projekční činnosti a bezpečnostních problematik s důrazem na moderní metody modelování rizik, požáru, výbuchu, evakuace a konstrukcí. Základem výuky je komplexní přehled problematiky a procvičení současných možností předpovědi jevů. Důraz je kladen na poslední poznatky v oboru, a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí, znalostí technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín relevantních pro bezpečnostní praxi a znalosti právních předpisů.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Integrální bezpečnost staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze je harmonický obsah stavařských a bezpečnostních oborů. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupiny povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj v oblasti ekologie (Likvidace havárií nebezpečných látek), navrhování (Navrhování skleněných konstrukcí) a ekonomických disciplín (Ekonomika podnikání ve stavebnictví).

Studijní program je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Integrální bezpečnost staveb je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské – v přípravě k akreditaci v roce 2020) uspořádané do otevřené sériového řetězce, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn získáním a doložení znalostí z předchozího stupně v přijímacím řízení

Struktura studia

Magisterské studium se zabývá například těmito oblastmi:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Studentská vědecká konference Zapálení

Každoročně pořádáme konferenci s názvem Zapálení. Smyslem akce je vytvořit místo pro setkání a diskusi Zapálených – studentů všech ročníků, pedagogů i praktiků, kteří se věnují problematice požární bezpečnosti. Aktivně přednáší a publikují nové poznatky naši nejstarší magisterští studenti. Poslední konferenci jsme poprvé streamovali na https://pozar.fsv.cvut.cz.

Na konferenci jsou vítáni studenti ostatních ročníků, kteří zde mají možnost seznámit se a v předstihu získat přehled o svém možném odborném zaměření na magisterském studiu.

Diplomové práce a nové poznatky

Již v průběhu své předdiplomní přípravy  jsou studenti motivování aktivně spolupracovat na řešení vědecko-výzkumných úkolů nebo tématech žádaných stavební praxí. Podstatou následné práce našich diplomantů jsou především nové poznatky v celosvětovém kontextu pro potřeby oboru požární bezpečnosti staveb v ČR.

A naše motto? “Studium musí být především zábava!”

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Teoretické diplomové práce zaměřené na nové poznatky v oblasti požární bezpečnosti jsou při obhajobách a navazujících státních závěrečných zkouškách pravidelně hodnoceny a oceňovány jako vysoce přínosné. Naši absolventi mají možnost pokračovat na ČVUT v navazujícím doktorském mezifakultním studijním programu Integrální bezpečnost

Další informace z oboru

Kontakt

Garant studijního programu
Integrální bezpečnost staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.