Bakalářský studijní program
Geodézie a kartografie

Tříletý bakalářský studijní program Geodézie a kartografie se zaměřuje na základní práci s prostorovými informacemi. V rámci studia se studenti můžou dále zaměřit na pořizování, analýzu a vizualizaci prostorových dat, klasickou geodézii (měření, vytyčování), fotogrammetrii, kartografii či geografické informační systémy.

Délka studia

3 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Cílem studijního programu Geodézie a kartografie je výchova odborníků v oblasti geodézie a kartografie se znalostmi, které jim umožní plnohodnotné působení v oboru zeměměřictví. Tito odborníci se pak uplatní v geodetické praxi (např. v oblasti Katastru nemovitostí) a zároveň budou velmi dobře připraveni na studium v magisterském studijním programu.

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předěmtů. Studium je zaměřeno na zvládnutí základní problematiky geodézie a kartografie. Cílem studia je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb i související informatické zajištění, a zároveň praktických geodetických činností. Nezbytnou součástí studijního plánu tak jsou i výuky v terénu. Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika Katastru nemovitostí (předměty mapování, katastr nemovitostí, pozemkové úpravy), který je jedním z pilířů geodetické praxe. Cílem studia je dále podat základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu. 

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Geodézie a kartografie je vícestupňové vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v němž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Struktura studia

1. - 3. ročník

Tříleté bakalářské studium programu Geodézie a kartografie je složeno pouze z povinných předmětů. Ty jsou optimálně poskládané tak, aby naplnily cíle studia, což je zvládnutí teoretických problémů geodézie a kartografie, které zahrnují matematiku, fyziku, teorii chyb či související informatické zajištění, a zároveň praktické geodetické činnosti. Nezbytnou součástí studijního plánu jsou i výuky v terénu.
Kromě klasické a teoretické geodézie je zařazena i problematika katastru nemovitostí: předměty Mapování, Katastr nemovitostí, Pozemkové úpravy.

Studium je zaměřeno tak, aby podalo základní informace v oblastech kartografie, fotogrammetrie, geografických informačních systémů (GIS) i inženýrské geodézie, které jsou dále hlouběji rozvíjeny v magisterském studiu.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

2D mapy, 3D mapy,
mapové aplikace

S vizualizací prostorových dat v podobě 2D map, 3D modelů nebo webových mapových aplikací se můžeme setkat na každém kroku (internet, televize, tisk). Studenti se v rámci výuky geografických informačních systémů a kartografie učí vizualizovat data tak, aby předali uživateli správné informace při zachování estetiky a přehlednosti.

Geodézie v terénu

Součástí studijního plánu jsou i výuky v terénu, kde studenti řeší praktické geodetické úkoly. Týká se to jak klasické geodézie, kde se praktikují základní úlohy, tak výuky geodetických přístrojů, kde se studenti seznámí s celou řadou moderních měřicích zařízení. Důležitá je též terénní výuka z katastru nemovitostí, v rámci které studenti aplikují své poznatky na praktických úlohách.

Uplatnění

Absolventi programu Geodézie a kartografie se uplatní především jako:

Vzhledem k legislativě a praxi v oboru se předpokládá, že bude velká část absolventů pokračovat v magisterském studiu. Absolventi bakalářského studijního programu budou velmi dobře teoreticky i prakticky připraveni na magisterské studium i na geodetickou či kartografickou praxi.

Zakončení a další návaznost studia

Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, a to obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Absolvent získá titul Bc.

Po úspěšném absolvování bakalářského programu Geodézie a kartografie lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu
na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Co říkají naši studenti?

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

Zástupce proděkana pro pedagogiku pro obor Geodézie

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.