Buildings and Environment

Magisterský studijní program
Budovy a prostředí

Navazující magisterský studijní program, zaměřený na prohloubení znalostí v oboru technických zařízení budov a stavební fyziky  v energeticky efektivních chytrých  budovách s kvalitním vnitřním prostředím s ohledem na životní prostředí a životní cyklus budov.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Studijní obor je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. oboru Architektura a stavitelství.

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (“Intregrated building design”).

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov. V rámci studijního oboru mají studenti možnost volby skupin volitelných předmětů zaměřených např. na technické zařízení nebo konstrukce budov.

Absolventi studijního oboru Budovy a prostředí se uplatní v praxi při navrhování konstrukcí ovlivňujících environmentální parametry, v oblasti projektování techniky prostředí staveb, navrhování technologických zařízení staveb a v energetickém auditorství. Integrovaný přístup k řešení energetických a ekologických systémů budov umožní zařazení absolventů v profesi konzultačních inženýrů, ve výzkumu a ve státní správě.

Struktura studia

Zaměření studijního programu BUDOVY A PROSTŘEDÍ:

V zaměření Technická zařízení se na studenti hlouběji seznámí s problematikou návrhu, realizace a provozu systémů vytápění, větrání a klimatizace, zdravotně-technických instalací, technologických celků, měření a regulace a umělého osvětlení. Důraz je kladen na komplexní pojetí a vzájemné vazby jednotlivých technických systémů a využití moderních nástrojů pro podporu projektování – simulace, 3D modelování v počítačové učebně SW centrum TZB, využití virtuální reality  a 3D tisku.  Nedílnou součástí výuky jsou laboratorní experimenty v laboratořích katedry TZB (Demonstrační a výuková laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov, Mobilní laboratoř kvality vnitřního prostředí a Laboratoř zdravotně- technických instalací)  i možnost zapojení studentů do výzkumných projektů katedry a spolupráce s UCEEB.  

V zaměření Konstrukce budov se studenti hlouběji seznámí s problematikou moderních materiálů a konstrukcí používaných při výstavbě budov s nízkou energetickou náročností a prohloubí si znalosti v oblasti environmentálních souvislostí v rámci předmětů zaměřených na hodnocení komplexní kvality staveb.  Studenti mají možnost se profilovat podle svého zájmu výběrem z nabídky volitelných předmětů a vyžít laboratoří katedry Konstrukcí pozemních staveb i spolupráce s UCEEB.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Přednášky, exkurze
a Letní škola

Nedílnou součástí výuky jsou přednášky našich externích spolupracovníků z praxe i z ostatních prestižních univerzit, jako je např. National University of Singapore nebo DTU Lyngby. 

Velmi oblíbené jsou exkurze, kde mají studenti možnost se podrobně seznámit se skutečným provozem významných a zajímavých budov i s výrobou komponentů pro budovy ve výrobních závodech.

Studenti mají možnost se účastnit i letních škol, kde si netradiční formou doplní znalosti a rozšíří své odborné obzory.

Vybavení a zázemí

Navrhování moderních budov je nemyslitelné bez podpory počítačovým vybavením. Studenti programu mají trvale k dispozici několik počítačových učeben s kompletním softwarovým vybavením pro modelování a navrhování technických zařízení budov, konstrukcí a systémů.

Část výuky probíhá v moderních laboratořích kateder – např. Demonstrační a výuková laboratoř TZB, Laboratoř inteligentních budov, mIEQ Lab  –  Mobilní laboratoř pro monitorování a analýzu vnitřního prostředí budov a Pracoviště pro simulace, BIM, VR a 3D tisk v TZB.

Studenti mají možnost při zpracování svých závěrečných prací využít i vybavení Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), se kterým program úzce spolupracuje.

Uplatnění

Absolvent programu se může uplatnit v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce, kterou studenti zpracovávají ve 3. semestru studia.  Témata diplomových prací jsou vybírána v průběhu 2. semestru a často navazují na specializovaný projekt 2.  Absolventi mají možnost pokračovat v doktorském studiu ve studijním programu Pozemní stavby.

Další informace z oboru

Kontakt

garant studijního  programu

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.