Stavební fyzika

Specializace magisterského programu Budovy a prostředí

Studiem specializace stavební fyzika získáte hlubší znalosti a dovednosti potřebné pro řešení stavebních konstrukcí a budov z hlediska tepelné ochrany, akustiky a denního osvětlení v kontextu s řešením ostatních systémů.

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Magisterský studijní program Budovy a prostředí je určen absolventům čtyřletého bakalářského studia se zaměřením na navrhování a projektování pozemních staveb, např. programu Stavební inženýrství – specializace Pozemní stavby; Architektura a stavitelství, Stavitelství a příbuzné programy.

Studium je zaměřeno na komplexní zvládnutí principů koncepčního navrhování budov, jejich částí, energetických a ekologických systémů budov, které při minimální spotřebě energie a minimální zátěži životního prostředí zajišťují komfortní vnitřní prostředí, reagující na požadavky uživatelů. Důraz je kladen na chápání budovy jako celku, s vazbami na vnější i vnitřní životní prostředí v měřítku celého životního cyklu budov (“Integrated building design”).

Během studia jsou prohlubovány znalosti v teoretických a průpravných předmětech jako např. matematika, teorie vnitřního prostředí, energetická náročnost budov a hodnocení vlivu budov na životní prostředí. V jednotlivých profesních oblastech zaměřených na konstrukce budov, energetické a ekologické systémy je kladen důraz na kritéria volby a vzájemné vazby systémů. Odborné předměty jsou soustředěny zejména na optimalizaci řešení konstrukčních, energetických a ekologických systémů charakteristických typů budov bytové, občanské, průmyslové i zemědělské výstavby z pohledu standardních, nízkoenergetických a inteligentních budov.

Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky.

Obsah studia

Studium specializace zahrnuje odborné předměty jako např.:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Měření těsnosti a kvality obálky budov

U moderních budov sledujeme kvalitu obálky budovy z hlediska splnění požadavků tepelné ochrany – prostup tepla a těsnost obálky. Víte, jak funguje blower-door test? Jak vyhodnotit termografický snímek budovy s tepelnými mosty a vazbami? To vše i více se dozvíte v rámci předmětů vyučovaných ve specializaci Stavební fyzika v programu Budovy a prostředí.

Numerické modelování je budoucnost

Numerické metody se rychle vyvíjejí, a tak již neslouží jen k návrhu a optimalizaci stavebních konstrukcí, ale též pro nelineární analýzu materiálů či pro řešení sdružených multifyzikálních problémů (např. sdružené vedení tepla a vlhkosti).

Uplatnění

Absolvent se uplatní jako:

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu:

Pozemní stavby

Další informace z oboru

Kontakt

garant studijního programu Budovy a prostředí

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.