Management and Economics in Civil Engineering

Magisterský studijní program
Management a ekonomika ve stavebnictví

Studijní oblasti zahrnují stavební management a oblast finančního řízení, inženýring, projektové řízení
(developer, projektový manažer apod.), oceňování nemovitostí a facility management.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Jde o interdisciplinární manažersko-technický studijní program, kde dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, projektového managementu, finančního managementu, facility managementu, plánování a controlingu, oceňování nemovitostí, energetického managementu budov, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín.

Studenti získávají znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon manažerských činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Absolvent se tak stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. Absolvent bude připraven vykonávat široký okruh činností podnikového managementu, přípravy a realizace staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, projektového řízení, oceňování nemovitostí.

V magisterském studiu prohlubují studenti své znalosti a dovednosti zejména v oblasti teorie a praxe projektového řízení přípravy a realizace staveb, provádění staveb, plánování a řízení nákladů, a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Studijní program tak reaguje na poslední světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů (BIM). Současně studenti získávají znalosti v oblasti facility managementu a energetického managementu budov, informačního zabezpečení středního a vrcholového managementu a v optimalizaci struktury organizace. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce. Daný studijní program s menšími změnami existuje na fakultě více než padesát let a je tradičně přijímán širokou stavební praxí s vysokou úspěšností a zaměstnatelností absolventů.

V prvním a druhém semestru studia jsou zařazeny předměty, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon manažerských činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky může student pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském studijním programu stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe.

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, například:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Máte šanci získat
světově uznávaný
titul MRICS

Absolvování studijního programu Management a ekonomika ve stavebnictví je díky mezinárodní akreditaci RICS a uzavřené mezinárodní dohodě jedním ze dvou kroků (druhým je praxe v oboru) pro získání světově uznávaného titulu MRICS, kterým se pyšní odborníci v oblasti oceňování nemovitostí a podniků, developmentu a projektového managementu.

Absolventi jsou kvalitně připraveni řešit složité technicko-ekonomické a manažerské problémy ve stavebnictví.

Seznámíme vás s těmi nejlepšími v oboru

Výuka je prokládána přednáškami tuzemských i zahraničních expertů z oblasti developmentu, projektového řízení, vrcholového managementu firem, financování, investování. Součástí výuky jsou exkurze na zajímavé projekty a stavby nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. 

V rámci studia mají studenti bohaté možnosti výjezdů na zahraniční stáže, protože úzce spolupracujeme například se sdružením ASC (Associated Schools of Construction). Studenti se pravidelně úspěšně účastní soutěží ASC a IREC (International Real Estate Challenge) pořádaných v zahraničí.

Uplatnění

Absolventi jsou stavebními odborníky s hlubšími znalostmi managementu a ekonomiky, se širokou možností uplatnění na trhu práce, především v podnikovém managementu, přípravě a realizaci staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, jako manažeři projektů a odborníci na oceňování nemovitostí. Znalosti uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Zadávání diplomových prací probíhá ve spolupráci s významnými stavebními a inženýrskými společnostmi a studenti tak zpracovávají reálná zadání z oblasti managementu, developmentu, investování a oceňování. Na základě pracovních stáží realizovaných během studia mohou u těchto firem také získat perspektivní zaměstnání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu:

Stavební management a inženýring

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU
Management a ekonomika ve stavebnictví

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.