Management and Economics in Civil Engineering

Bakalářský studijní program
Management a ekonomika ve stavebnictví

Bakalářský program připravuje budoucí manažery a specialisty v oblastech stavebního developmentu, vedení přípravy a organizace výstavby, plánování nákladů a stanovení ekonomické návratnosti investic.

Délka studia

4 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Jde o interdisciplinární manažersko-technický studijní program, kde dochází k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, přípravy realizace staveb, ekonomiky staveb, managementu staveb, časového plánování, nákladů životního cyklu (LCC), výstavbových projektů, investování, oceňování nemovitostí, statistiky, analýzy datových souborů, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín. Absolvent se tak stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce.

V prvním a druhém ročníku studia jsou zařazeny zejména teoretické a průpravné předměty. Ve třetím a čtvrtém ročníku studenti získávají znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon podpůrných činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky může student pokračovat ve studiu ve vybraném navazujícím magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia studijního programu na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. V rámci studia si studenti prohlubují své znalosti ve zvolené oblasti zápisem povinně volitelných předmětů. Nabídka povinně volitelných předmětů je vyváženě komplementární k povinnému kmeni. Studenti si podle zájmu mohou dále zapisovat další volitelné předměty z celofakultní nabídky odborných předmětů i předmětů humanitního zaměření, jazykové přípravy, apod.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Studenti se v průběhu svého studia soustřeďují na zvládnutí metod řízení projektů výstavby, jakož i na problematiku řízení nižších organizačních jednotek. V rámci výuky je kladen důraz na předměty z oblasti marketingu a přípravy smluv, plánování projektů a řízení přípravy, projektové dokumentace, tvorby nabídek, oceňování staveb a kalkulací, řízení poddodavatelů a jiných dodávek, řízení rizik, řízení nákladů, finančního řízení, řízení stavební mechanizace, personálního a mzdového řízení včetně bezpečnosti práce.

Kromě studia manažerských a ekonomických předmětů získávají studenti také stavebně-technické znalosti zejména v oblasti stavebních konstrukcí, technologií a koordinace a provádění staveb. Mezi hlavní podpůrné předměty patří základy aplikace práva při výstavbě včetně metod řešení sporů pomocí arbitráže, obchodní a nákupní politika, základy developmentu stavebních investičních projektů, informační technologie aplikované v projektovém managementu včetně BIM, internetu a intranetu, vnitřní a vnější komunikace stejně tak jako aplikace ekologických hledisek při realizaci stavebních zakázek. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru stavebních projektů je kladen důraz i na znalost anglické terminologie a komunikace.

Struktura studia

1. - 2. ročník

Studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví má většinu předmětů v 1. a 2. ročníku společnou s programem Stavební inženýrství, rozšířen je o předmět Development, oceňování majetku a realitní trh. 

3.-4. ročník

Ve 3. a 4. ročníku jsou zařazeny manažerské a ekonomické předměty, ve 4. ročníku je možnost specializace výběrem volitelných předmětů. To znamená, že student získá technické stavební vzdělání a k němu ekonomické znalosti a manažerské dovednosti.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

Development a oceňování na profesionální
úrovni

Dozvíte se, jak funguje trh s komerčními i rezidenčními nemovitostmi. V rámci výuky si zahrajete na developera a zkusíte navrhnout projekt pro vybrané území. Zpracujete analýzu trhu, vymyslíte, jakým typem staveb území zastavět. Spočítáte cenu,  stanovíte dobu výstavby a navrhnete financování.  Výsledně zjistíte, zda a kolik na projektu vyděláte.

Odborník v ekonomické i stavební sféře

Získáte kvalitní technické vzdělání a k němu jako přidanou hodnotu ekonomické a manažerské znalosti. Naučíte se řídit stavební firmu i stavební projekt. Sestavíte podnikatelský záměr a spočítáte jeho rentabilitu. Budete rozumět rizikům, nákladům, financím a investicím. Osvojíte si informační modelování (BIM) i základy práva.

Uplatnění

Absolventi programu Management a ekonomika ve stavebnictví se uplatní především jako:

Absolventi jsou připravováni, aby se uplatnili jako manažeři stavebních projektů, v managementu investorských organizací, projekčních kanceláří a stavebních firem. Dále se uplatní v realitních a developerských organizacích, státních institucích, bankách, pojišťovnách, jako odhadci nemovitého majetku nebo při vlastním podnikání.

Zakončení a další návaznost studia

Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8. semestru studia, a to obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Absolvent získá titul Bc.

Po úspěšném absolvování bakalářského programu Management a ekonomika ve stavebnictví lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Co říkají naši studenti?

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

Garant bakalářského studijního
programu Management a ekonomika ve stavebnictví

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.