Dopravní stavby a geotechnika

Specializace magisterského programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Specializace Dopravní stavby a geotechnika umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti pro navrhování, výstavbu a údržbu dopravních staveb (silničních, železničních) , podzemních staveb a geotechnických konstrukcí

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby je výchova odborníků v oblasti stavebnictví s širokým odborným záběrem na inženýrské konstrukce, geotechniku a dopravní stavby, absolventi by měli snadno najít uplatnění v disciplínách zahrnujících nejen navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, základových konstrukcí, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb, ale i organizací různých druhů dopravy, ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů. Znalosti poskytnuté studijním programem umožní absolventům plnohodnotné působení jak ve sféře projekční, realizační i akademické s přihlédnutím k prohloubeným znalostem dle zvolené specializace.

Studium na magisterském stupni je zaměřeno na prohloubení teoretických a praktických znalostí získaných v bakalářském studiu. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení náročných problémů inženýrského stavitelství (inženýrských konstrukcí, dopravních a geotechnických staveb) a dosažení vysokého stupně odbornosti v celém oboru zvolené specializace (Inženýrské konstrukce; Dopravní stavby a geotechnika).

Studijní program připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a údržbu inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb. Absolventi studijního programu mají v odpovídající šíři a míře odborné znalosti a dovednosti zejména v oblasti:

  • statiky a dynamiky konstrukcí,
  • betonových konstrukcí a mostů,
  • ocelových konstrukcí a mostů,
  • dřevěných konstrukcí,
  • geotechniky,
  • silničních staveb a dopravního inženýrství,
  • železničních staveb.

Absolventi najdou své uplatnění též v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem, ve státní správě a ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů.

Obsah studia

Studium specializace zahrnuje odborné předměty prohlubující znalosti v:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Nízkoteplotní asfaltové směsi

V současnosti se na celém světě věnuje významná pozornost energetické náročnosti výroby a výstavby. U liniových staveb má toto hledisko v porovnání s pozemním stavitelstvím odlišnou dimenzi, protože se zpravidla vždy jedná o materiálově náročné stavby. V oblasti technologií asfaltových vozovek nová řešení umožňují reagovat na potřebu omezení uhlíkové stopy např. používáním nízkoteplotních asfaltových směsí, které umožňují snížit teplotu při výrobě a pokládce. Tím lze snížit jak emise skleníkových plynů, tak i další. Během studia se o těchto a dalších možnostech zvyšujících udržitelnost dopravních staveb můžete dozvědět mnohem více.

Objevte čtvrtou dimenzi

V rámci výuky geotechniky se studenti seznámí i s využitím podzemí neboli tzv. čtvrté dimenze. Populární je zde výuka v podzemních laboratoři ve štole Josef, kde studenti mají jedinečnou možnost vyzkoušet si opravdová měření a experimenty v reálném prostředí. 

Uplatnění

Absolventi oboru se uplatní jako:

Návaznost dalšího studia

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Responsible: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.