Inženýrství životního prostředí

Doktorský studijní program
Inženýrství životního prostředí

Doktorské studium se zaměřuje na mezioborový přístup ke studiu procesů v krajině volné i urbánní a na interakce lidských aktivit v rámci krajinného prostoru i s krajinou a okolním prostředím jako takovým. Smyslem studia je tyto interakce pochopit a snažit se eliminovat jejich negativní dopady.

Charakteristika

Hledáme společnou budoucnost

Svět se mění – jednak díky tomu, že člověk má stále větší schopnosti přizpůsobovat si prostředí ke svému obrazu a svým potřebám, jednak následkem globálních změn, ať již jsou vyvolány člověkem, nebo jsou spontánní. Počet obyvatel planety se neustále zvyšuje a spolu se snahou lidí o zvyšování jejich životní úrovně i o neustálý růst globální ekonomiky roste tlak na prostředí jako na celek.

Těmto tendencím je třeba ve vyspělém světě čelit snahou o co nejhlubší poznání nejen v rámci jednotlivých dílčích oborů, ale i v celém kontextu – poznat souvislosti, možné příčiny a následky, být schopen předpovídat. Pracovat v co nejširších týmech, učit se jak vědomostem samotným, tak vzájemnému pochopení, spolupráci a toleranci.

K tomu jsou směrováni studenti doktorského programu Inženýrství životního prostředí.

Uplatnění

Absolventi programu IŽP/EE najdou uplatnění především jako:

Kontakt

Garant a předseda oborové rady doktorského studijního programu
Inženýrství životního prostředí/Environmental Engineering

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák