Konstrukce a dopravní stavby

Projekt OP VVV
Konstrukce a dopravní stavby

Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Konstrukce a dopravní stavby

Zajištění výzkumné infrastruktury pro potřeby nově akreditovaného upraveného programu Konstrukce a dopravní stavby

Identifikace poskytovatele

MŠMT ČR

Program

OP VVV

Identifikace projektu

Výsledky a výstupy projektu

Nově vybudovaných nebo modernizovaných infrastruktur

15

Počet studentů, kteří je budou využívat

59

Podíl studentů doktorského studia

0,71%

Počet doktorandů využívajících infrastruktury

13

Anotace celkového přínosu

Projekt umožní absolventům doktorského studijního programu Konstrukce a dopravní stavby být připraveni na řešení současných problémů ve stavebnictví, které se vyznačují nejistým podnikatelským prostředím a zároveň požadavky na urychlování veškerých procesů týkajících se výstavby a udržování dopravní a energetické infrastruktury.

Projekt dále umožní studentovi doktorského studia, aby si vytvořil představu o reálných možnostech takových materiálů, čímž později jako absolvent získá výraznou výhodu, a hlavně jistotu, při výběru vhodných materiálů a technologií. Při získávání praktických zkušeností během absolvování tohoto předmětu též student získá výsledky z laboratorních měření, kterém mu pomohou zhodnotit použitelnost dostupných metod numerické analýzy a způsobu navrhování betonových konstrukcí.

Hlavními cíli jsou:

  • poskytnutí praktických zkušeností studentům doktorského studia při aktivní účasti na současném výzkumu
  • poskytnutí numerických nástrojů pro vyhodnocování vlivu nejistot na jejich rozhodnutí
  • získání schopností tvorby numerických modelů odpovídajících reálnému chování materiálů a konstrukcí zjištěných při experimentálním vyšetřování

Pořízené infrastruktury

Průhybový trámečkový rheometr pro studium nízkoteplotního chování asfaltových pojiv s kryostatem

Zkušební zařízení slouží pro měření a posouzení chování asfaltového pojiva v oboru nízkých teplot na zkušebním tělese typu trámeček s použitím principu tříbodového ohybu. Při zkoušce se stanoví ohybová tuhost vztažená k zvolené zkušební teplotě, která může být z intervalu 0 °C až -40 °C. Nejčastěji se volí užší interval v rozmezí -10 °C až -30 °C. Při vlastní zkoušce dochází k zatěžování trámečku stálou silou po předepsanou dobu min 60 s. Po této době se stanoví hodnoty průhybu a odvodí se modul tuhosti a ohybu S a absolutní hodnota směrnice tečny ke křivce závislosti logaritmu modulu tuhosti na logaritmu času, m-hodnota. Postup odpovídá požadavkům EN 14771 a je využitelný pouze pro asfaltová pojiva.

Laboratorní spektrometr

Laboratorní spektrometr je zařízení, které slouží pro analýzu chemiského složení betonových vzorků. Díky pořízení laboratorního spektrometru je možné provádět nová měření, která dosud na katedře betonových a zděných konstrukcí nebyla možná.

Penetrometr

Zkušební zařízení slouží pro stanovení penetrace asfaltového pojiva (případně pro zkoušku penetrace kuželem u jemnozrnných směsí) při zvolených teplotách, nejčastěji 25°C nebo 15°C a to v souladu s ČSN EN 1426. Zařízení je plně automatizované a umožňuje po provedení hrubého nastavení jehly nad zkušebním vzorkem citlivé dosednutí a provedení vlastní zkoušky

Laboratoř pro výzkum kolejových konstrukcí – infrastruktura

V rámci obnovy laboratoře pro výzkum kolejových konstrukcí byly vylepšeny a rozšířeny možnosti měření díky pořízení lehkého měřícího vozíku KRAB C-Light a dynamického triaxiálního lisu Dynatriax.

Lehký měřící vozík KRAB C-Light – Zařízení slouží pro měření geometrických parametrů koleje (rozchod, směr koleje, křivost koleje, podélná výška koleje, převýšení koleje, zborcení koleje) o rozchodu 1435 mm v nezatíženém stavu. Základní rám vozíku je doplněn o tlačnou tyč s brzdami a rameno zborcení. Záznam a zobrazení měřených dat se uskutečňuje prostřednictvím mobilního počítače. Vozík je složitelný do kompaktní transportní polohy.

Dynamický triaxiální lis Dynatriax – Zařízení slouží k provádění triaxiálních zkoušek zeminových a horninových vzorků typu UU, CU a CD. Elektromechanický zatěžovací stroj s plně automatickým ovládáním prostřednictvím PC umožňuje maximální zatížení 10 kN staticky a 15 kN dynamicky s frekvencí až 10 Hz, obsahuje tlakový systém schopný vyvinout tlak v triaxiální komoře 1 MPa a záznam objemových změn během zkoušky s přesností 0,1 cm3. Průměr zatěžovaného vzorku je 100 mm.

Pořízení infrastruktury pro laboratorní zkoumání betonu

Vysokorychlostní kamera – Zařízení slouží k tvorbě videozáznamů rychlých dějů, jako jsou např. praskání betonových vzorků během běžných mechanických zkoušek nebo během extrémních zatěžovacích stavů (výbuch nebo náraz).

Automatický Vicatův přístroj – Zařízení slouží k měření konzistence cementové pasty a ke stanovení počátku tuhnutí a tvrdnutí v delším časovém období.

CO2 klimakomora – Zařízení slouží k urychlujícím zkouškám stárnutí betonu nebo ke zrání vzorků v definovaných podmínkách.

Bruska betonu – Zařízení slouží k zarovnávání betonovaných ploch zkušebních vzorků podle mezinárodních předpisů.

Nádrž s ohřevem – Zařízení slouží ke zrání betonových vzorků po normovou dobu 28 dní. Nádrž umožňuje plynulou regulaci teploty vodního prostředí od 20˚C do 80˚C.

3-osá CNC frézka – Zařízení slouží především k obrábění plastů, dřeva, polystyrenu a slitin hliníku za účelem výroby forem a součástek prototypových zařízení.