Mock up experiment prokázal vysokou únosnost kompozitního sloupu

Mock up experiment prokázal vysokou únosnost kompozitního sloupu

Jaké zatížení unese mostní kompozitní sloup, sestávající ze skořepinového prefabrikátu z ultra vysokohodnotného betonu a konstrukčního betonu s druhotným minerálním materiálem?

Právě to bylo cílem mock up ověřovacího experimentu, který proběhl 10. ledna 2023 v Kloknerově ústavu na unikátním sto let starém zatěžovacím stroji Amsler, na němž je jako jediném v ČR možné provádět experimenty se zatížením do 10 MN. Sloup obdélníkového průřezu 250 × 400 mm a délky 2,5 m byl centricky zatížen a jeho únosnost dosáhla 4,6 MN. Zkouška tak prokázala dostatečnou únosnost nového kompozitního řešení.

Skořepina sloupu z UHPFRC (ultra vysoko hodnotný vlákny vyztužený cementový kompozit) kromě přenášení zatížení plní funkci ztraceného bednění, omezuje průnik agresivních chemických látek a brání průniku vody. V budoucnosti se kompozitní sloup jeví jako vysoce perspektivní pro části nosných konstrukcí, neboť zrychluje výstavbu, snižuje ekonomické výdaje spojené s provozem a výrazně prodlužuje životnost částí konstrukcí.

Účast zástupců zainteresovaných subjektů

Hlavním řešitelem projektu je společnost HOCHTIEF CZ, spoluřešitelem je Experimentální centrum Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Z důvodu požadované síly zkušebního zařízení probíhal experiment v Kloknerově ústavu pod vedením prof. Jiřího Kolíska.

Experimentu se zúčastnili zástupci všech zainteresovaných subjektů:

O projektu

Mock up experiment byl financován z projektu: CK02000047: Optimalizace výstavby a trvanlivosti mostů, s využitím nového kompozitního řešení pro aplikaci UHPC a běžných betonů, mineralizovaných příměsí a druhotných materiálů, poskytovatele Technologická agentura České republiky, ve veřejné soutěži Doprava 2020+.