Pro uchazeče máme motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

Pro uchazeče máme motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

  Děkan fakulty udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2024/2025.

Stipendium 10 000,-/7 500,- bude uděleno studentům, kteří maturují ve školním roce 2023/2024 a úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100% nebo získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika či získají z přijímacího testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

Další podmínkou stipendia je získat 30 kreditů za první semestr studia. Stipendium je poté vypláceno v březnu (tedy březnu 2025). Bližší informace obdrží studenti po zápisu v průběhu prvního semestru studia.

Úplné podmínky udělení motivačního stipendia se dočtete níže v příkazu děkana.

PŘÍKAZ DĚKANA

O MOTIVAČNÍM STIPENDIU NA PODPORU NEJLEPŠÍCH UCHAZEČŮ ZE STŘEDNÍCH ŠKOL PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Příkaz je určený pro studenty prvních ročníků bakalářského studia na FSv.

Článek 1: Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje výši a podmínky pro přiznání účelového stipendia, které udělí na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2024/2025.

Článek 2: Výše a podmínky pro udělení stipendia

1)  Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří

  1. dne 1. 3. 2025 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FSv“),
  2. maturovali ve školním roce 2023/2024,
  3. za první semestr studia na FSv získali 30 kreditů ze svého standardního studijního plánu,
  4. a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:
  1. Úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100%.
  2. Při podání přihlášky ke studiu doložili průměr 1,00 ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků, přičemž za poslední ročník se započítává pouze známka za 1. pololetí posledního ročníku střední školy a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při výpočtu průměru je nejméně tři, a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon),
  3. Získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

2)  Výše stipendia je:

  1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle čl. 2 odst. (1) IV. a),
  2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle čl. 2 odst. (1) IV. b) a IV. c).

3) Splnění podmínek I. až IV. student nedokládá, na stipendium vzniká nárok automaticky na základě dokumentů, které doložil v rámci přijímacího řízení a dále na základě počtu získaných kreditů uvedených po ukončení prvního semestru v informačním systému Komponenta studium ČVUT (dále jen „IS KOS“).

4)  O stipendium se nežádá, studentům, kteří splňují podmínky pro udělení bude stipendium vyplaceno automaticky do 31.3.2025 na bankovní účet uvedený v IS KOS.

Článek 3: Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.