Motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

Motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

  Děkan fakulty udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2022/2023.

Stipendium 10 000,-/7 500,- bude uděleno studentům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100% nebo získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika či získají z přijímacího testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

Další podmínkou stipendia je získat 30 kreditů za první semestr studia. Stipendium je poté vypláceno v březnu. Bližší informace obdrží studenti po zápisu v průběhu prvního semestru studia.

Úplné podmínky udělení motivačního stipendia se dočtete níže v opatření děkana.

V Praze dne 11. 1. 2022
Č.j.: 2/OD/921/2022

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2022

O MIMOŘÁDNÉM MOTIVAČNÍM STIPENDIU NA PODPORU UCHAZEČŮ ZE STŘEDNÍCH ŠKOL PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Článek 1: Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje výši a podmínky pro udělení účelového stipendia, které udělí na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2022/2023.

Článek 2: Výše a podmínky pro udělení stipendia

1)  Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří

 1. dne 1. 3. 2023 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FSv“),
 2. jde o jejich první zápis do studia na FSv,
 3. za první semestr studia na FSv získali 30 kreditů ze svého standardního studijního plánu
 4. a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. Úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100%.
 2. Získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika.
  Jde o předměty Matematika na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (maturantům ve školním roce 2021/2022, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon),
 3. Získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

2)  Výše stipendia je:

 1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV a) čl. 2
 2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV b) a c) čl. 2.

3)  Splnění podmínky dle odst. 1 IV a) a 1 IV b) pro udělení stipendia dokládá student jedním z těchto způsobů:

 1. v rámci přijímacího řízení, nejpozději však společně s maturitním vysvědčením:
  Splnění podmínky odst. 1 IV a) uchazeč dokládá certifikátem CERMATu s procentuální úspěšností v maturitní zkoušce Matematika rozšiřující, který zasílá na fakultu buď vytištěný nebo elektronicky mailem.
  Splnění podmínky odst. 1 IV b) uchazeč dokládá dokumentem potvrzeným střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky pro průměr z předmětů Matematika.
 2. po zahájení studia na FSv ČVUT doloží student do 28. 2. 2023 na studijní oddělení fakulty:
  Splnění podmínky odst. 1 IV a) student dokládá certifikátem CERMATu s procentuální úspěšností v maturitní zkoušce Matematika rozšiřující, který předá na fakultu buď vytištěný nebo elektronicky mailem.
  Splnění podmínky odst. 1 IV b) student dokládá dokument potvrzený střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky pro průměr z předmětů Matematika.

4)  Splnění podmínek odst. 1 I, II, III a IV c) není nutné dokládat.

5)  Forma dokumentů pro doložení splnění podmínek odst. 1 IV a) a 1 IV b) je specifikována v čl. 5 odst. 1b a odst. 3 Směrnice děkana č. 3/2021 o vyhlášení přijímacího řízení.

6)  Doložení splnění podmínek odst. IV a) a IV b) pro udělení stipendia dodané na studijní oddělní po datu 28. 2. 2023 nebude akceptováno, stipendium v takovém případě nebude přiznáno.

Článek 3: Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.