Pro uchazeče máme motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

Pro uchazeče máme motivační stipendium za výborné výsledky v matematice

Hlásíte se poprvé na naší fakultu a jste dobří v matematice? Máme pro vás stipendium, které můžete získat už v prvním ročníku. Podívejte se, zda ho získáváte!

Děkan fakulty udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2023/2024.

Stipendium 10 000,-/7 500,- bude uděleno studentům, kteří maturují ve školním roce 2022/2023 a úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100% nebo získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika či získají z přijímacího testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

Další podmínkou stipendia je získat 30 kreditů za první semestr studia. Stipendium je poté vypláceno v březnu. Bližší informace obdrží studenti po zápisu v průběhu prvního semestru studia.

Úplné podmínky udělení motivačního stipendia zveřejníme na této stránce na jaře 2024.

V Praze dne 15. 3. 2023
Č.j.: 6/OD/921/2023

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 6/2023

O MOTIVAČNÍM STIPENDIU NA PODPORU NEJLEPŠÍCH UCHAZEČŮ ZE STŘEDNÍCH ŠKOL PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Článek 1: Předmět úpravy

Děkan fakulty tímto opatřením stanovuje výši a podmínky pro přiznání účelového stipendia, které udělí na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2023/2024.

Článek 2: Výše a podmínky pro udělení stipendia

1)  Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří

  1. dne 1. 3. 2024 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FSv“),
  2. maturovali ve školním roce 2022/2023,
  3. za první semestr studia na FSv získali 30 kreditů ze svého standardního studijního plánu,
  4. a splnili alespoň jednu z následujících podmínek:
  1. Úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100%.
  2. Při podání přihlášky ke studiu doložili průměr 1,00 ze všech známek z předmětu Matematika uvedených na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků, přičemž za poslední ročník se započítává pouze známka za 1. pololetí posledního ročníku střední školy a současně počet známek z předmětu Matematika započítávaných při vypočtu průměru je nejméně tři a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon),
  3. Získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

2)  Výše stipendia je:

  1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV a) čl. 2
  2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle odst. 1 IV b) a IV c) čl. 2.

3) Splnění podmínek I. až IV. student nedokládá, na stipendium vzniká nárok automaticky na základě dokumentů, které doložil v rámci přijímacího řízení a dále na základě počtu získaných kreditů uvedených po ukončení prvního semestru v informačním systému Komponenta studium ČVUT (dále jen „IS KOS“).

4)  O stipendium se nežádá, studentům, kteří splňují podmínky pro udělení bude stipendium vyplaceno automaticky do 31.3.2024 na bankovní účet uvedený v IS KOS.

Článek 3: Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., v.r.
děkan

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.