Motivační stipendium za výborné výsledky v matematice na SŠ

Motivační stipendium za výborné výsledky v matematice na SŠ

Pro akademický rok 2022/2023 ještě nejsou vyhlášené podmínky pro získání mimořádného motivačního stipendia.

Zde jsou aktuální podmínky pro uchazeče v akademickém roce 2021/2022:

  Děkan fakulty udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2021/2022.

Stipendium 10 000,-/7 500,- bude uděleno studentům, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100% nebo získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika či získají z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

Podrobnosti o motivačních stipendiích se dočtete níže v opatření děkana.

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 18/2020

O MIMOŘÁDNÉM MOTIVAČNÍM STIPENDIU NA PODPORU UCHAZEČŮ ZE STŘEDNÍCH ŠKOL PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

K provedení čl. 4 odst. 2 písm. j) Stipendijního řádu Českého vysokého učení technického v Praze vydávám podle čl. 18 odst. 4 Statutu Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze toto opatření:

Článek 1: Předmět úpravy

Děkan fakulty udělí mimořádné motivační stipendium na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol v akademickém roce 2021/2022.

Článek 2: Výše a podmínky pro udělení stipendia

1)

Stipendium bude uděleno všem studentům, kteří dne 1. 11. 2021 budou studenty 1. ročníku některého z bakalářských studijních programů Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „FSv“), jde o jejich první zápis do studia na FSv a splní alespoň jednu z následujících podmínek:

  1. Úspěšně složili maturitní zkoušku Matematika rozšiřující (CERMAT) s úspěšností 85 až 100%.
  2. Získali na střední škole průměr 1,00 z předmětů Matematika.
    Jde o předměty Matematika na vysvědčeních za 2. pololetí posledních čtyř ročníků (maturantům ve školním roce 2020/2021, se započítává známka za 1. pololetí posledního ročníku) střední školy a zároveň absolvovali maturitní zkoušku v České republice dle zákona č. 561/2004 (školský zákon) nebo Slovenské republice podle zákona č. 245/2008 (školský zákon),
  3. Získali z přijímacího testu z matematiky na FSv 19 nebo 20 bodů (z 20 možných).

2)

Výše stipendia je:

  1. 10 000 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle čl. 2 odst. 1 a).
  2. 7 500 Kč pro ty, kteří splňují požadavky dle čl. 2 odst. 1 b) a c).

3)

Splnění podmínky pro udělení stipendia doloží student jedním z těchto způsobů:

  1. v rámci přijímacího řízení, nejpozději však společně s maturitním vysvědčením, doloží uchazeč dokument potvrzený střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky pro průměr z předmětů Matematika.
  2. po zahájení studia na FSv ČVUT doloží student do 31. 10. 2021 na studijní oddělení fakulty dokument potvrzený střední školou, ze kterého vyplývá splnění výše uvedené podmínky.

4)

Studenti nepodávají písemnou žádost pro přiznání stipendia.

Článek 3: Účinnost

1)

  1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.