TISKOVÁ ZPRÁVA

FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6

V Praze 14. 2. 2023

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ

TEL.: 602 275 716

Nový bakalářský program Scénické technologie, který se otevírá na Fakultě stavební ČVUT v Praze, bude připravovat specialisty pro jevištní, televizní a filmový provoz. Na studenty čeká praxe v Národním divadle, Barrandov Studiu nebo v České televizi

Na tříletém profesně zaměřeném bakalářském studijním programu Scénické technologie, k jehož studiu se uchazeči mohou zapsat na Fakultě stavební ČVUT v Praze, se podílejí tři fakulty Českého vysokého učení technického – Fakulta stavební, Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Spolupráce byla zároveň navázána i s Národním divadlem, Českou televizí a Barrandov Studiem, kde budou mít studenti programu v rámci výuky zajištěnu odbornou praxi. První studenti budou moci zasednout do přednáškových sálů již letos v září.

 Absolventi programu získají znalosti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, a to zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu. Důraz je kladen na teoretické a praktické znalosti technologií, principů a postupů používaných v současnosti. Program budou zároveň doplňovat znalosti ze sféry umělecké kreativní tvorby a estetiky a praktické kurzy zvukového a světelného designu. Studenti se budou též věnovat tématu řízení multimediálních projektů pokrývajícími problematiku financování projektu, komunikace a správy souvisejících procesů.

„Inciativa na vznik studijního programu Scénické technologie vzešla z Národního divadla v Praze a Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze. Tyto instituce oslovily České vysoké učení technické v Praze s tím, že jim takto orientované studium chybí jak v portfoliu vysokých škol v celé České republice, ale zejména ho oni sami postrádají při každodenním zajišťování jejich produkce,“ říká doc. Jaroslav Daďa z Fakulty stavební ČVUT, který je garantem celého programu.

Jak dále doc. Jaroslav Daďa vysvětluje, jde o reakci na stav, kdy u tradičních profesí v oblasti výstavby scény, zvukového a světelného designu v divadlech, ale i v televizním a filmovém průmyslu neexistuje specializované vzdělávání a zároveň se velmi dynamicky rozvíjejí nové technologie a kulturní instituce hledají specializované multimediální odborníky.

To také potvrzuje Ing. Pavel Hénik, vedoucí scénického provozu České televize: „Pro řízení umělecko-technických provozů televize a divadla potřebujeme odborníky, kteří umí skloubit znalosti ze stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a scénografie. Je nezbytné, aby tito vedoucí pracovníci byli schopni vést tým specialistů, a zároveň při realizaci projektů navrhovali efektivní technická řešení, která naplní umělecká očekávání tvůrců.“

 Správní ředitelka Národního divadla Ing. Jana Dvořáková, Ph.D., MBA, k tomu uvádí: „Standardy pro práci specializovaných složek jevištních provozů, které úzce spolupracují s uměleckými týmy na celkové podobě divadelních inscenací, se při stávajícím technologickém rozvoji dynamicky posouvají vpřed. Bez systematicky proškolovaných a vzdělaných odborníků v oblasti jevištní technologie nebudeme v budoucnu schopni zajistit dostatečně profesionálně   požadavky divadelní tvorby. Proto jsme s mými kolegy usilovali o vytvoření nového studijního programu.“

 Výuka bude z největší části probíhat na Fakultě stavební. „Zde studenti získají základy kresby a grafické prezentace, seznámí se s kompozičními principy výstavby scénického prostoru a ovládnou nezbytné počítačové programy pro zobrazování, a to jak ve 2D, tak ve 3D. Věnovat se budou i stavebnímu inženýrství, které je v této oblasti také nezbytné,“ upřesňuje doc. Jaroslav Daďa.

Na Fakultě elektrotechnické bude výuka probíhat ve Studiu audiovizuální tvorby. Doc. Stanislav Vítek k tomu říká: „U nás se studenti například naučí, jak nasvítit, ozvučit a nasnímat scénu, ale součástí výuky bude i programování, seznámí se s moderními programy pro editaci zvuku a videa, postprodukcí a mnohým dalším, co budou pro svoje budoucí uplatnění potřebovat.“

 Výuka na Fakultě strojní pomůže s orientací ve strojírenství, porozumění scénickým konstrukcím nebo využití 3D tisku a jeho možností. „Tady se zaměříme na materiály, konstrukce, výrobní technologie, hydro či termomechaniku tak, aby vzniklé dílo vyhovělo požadavkům autora, scénáristy i režiséra a zároveň plnilo požadované funkce bezpečně a spolehlivě a bylo dobře vyrobitelné s přiměřenými náklady,“ vysvětluje doc. Ladislav Kolařík.

Externě se na výuce budou podílet i odborníci z dalších institucí, například z Národního divadla, je rozjednána i spolupráce s řadou uznávaných osobností z filmové, televizní i divadelní tvorby i dalších kulturních projektů.

„Absolventi by měli mít široké možnosti uplatnění při mezioborové spolupráci. Konkrétně mohou pracovat například jako projektoví manažeři ve vývojových a projekčních týmech, projekční a řídicí pracovníci, vedoucí jevištního provozu divadla, televizního či filmového studia, manažeři multimediálních projektů, tvůrci audiovizuálních děl, vedoucí úseků světla, zvuku nebo video-technologií v divadle, koordinátoři studiové výroby, návrháři scénické a prezentační technologie, projektanti prezentačních audiovizuálních systémů a v řadě dalších profesí. Věříme proto, že o tento nový studijní program bude mezi uchazeči zájem,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V návaznosti na bakalářský program studia se počítá se vznikem programu magisterského, jeho absolventi by tak mohli získat titul Ing.

Podrobnosti o bakalářském studijním programu Scénické technologie a přijímacím řízení lze získat zde:
https://www.fsv.cvut.cz/uchazeci/bakalarske-studium/scenicke-technologie/.
Přihlášku ke studiu lze podat do 31. března 2023.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 19 000 studentů. Pro akademický rok 2022/23 nabízí ČVUT svým studentům 350 akreditovaných studijních programů a z toho 100 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 2642 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 378. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro oblast „Engineering and Technology“ je ČVUT na 175. místě, v oblasti „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 201.–220. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201.–250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 238. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 151.–200. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ na 251.–300. místě. Více na www.cvut.cz.