Bakalářský studijní program
SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

Nový, tříletý, bakalářský, profesně zaměřený studijní program připravuje budoucí projektové manažery, technické designery a řídící pracovníky v oblasti živého umění v divadle, televizi, filmu, instalaci uměleckých výstav a v jiných formách uměleckých performancí.

Studijní program je mezifakultní, tzn. v rámci studia nabízí atraktivní předměty na Fakultě stavební, Fakultě elektrotechnické a Fakultě strojní ČVUT.

Délka studia

3 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Cílem studijního programu Scénické technologie je výchova odborníků v oblasti stavebnictví, elektrotechniky, strojírenství a scénografie s vyváženými znalostmi, které jim umožní zaujmout místa řídících pracovníků uměleckotechnických provozů v divadlech, filmu a televizi.

Bez specializovaného vzdělávání se doposud skladba těchto profesí vyvíjí klasickou praxí, založenou na dlouhodobých zkušenostech. Překotný vývoj nových technologií probíhá rychlejším tempem nežli prostá generační výměna. Zde je tedy důvod zvýšené poptávky po multimediálních odbornících, kteří jsou schopni ve scénickém provozu obsáhnout stávající digitální technologie, odpovídající dnešní úrovni inscenačních nástrojů. Profilace programu vychází z memoranda, které ČVUT v Praze uzavřelo se špičkovými pracovišti v oboru: s Národním divadlem, Českou televizí a Studiem Barrandov.

Obecným cílem studijního programu je vychovat absolventa se znalostmi z oblasti současných multimediálních technologií v návaznosti na jejich další aplikaci v oblasti umělecké tvorby, zvukového a světelného designu, zejména v jevištním, televizním a filmovém provozu. Důraz je v obsahu studijního programu kladen především na profilaci v oblasti jevištní, televizní a filmové aplikace multimédiálních nástrojů, pokrývající teoretické a praktické znalosti v současnosti používaných technologií, principů a postupů, doplněné o znalosti z oblasti umělecké kreativní tvorby a estetiky, zastoupené teorií a historií umění, principů prostorového navrhování a praktickými kurzy zvukového a světelného designu. Profil je rovněž podpořen znalostmi z oblasti řízení multimediálních projektů pokrývajícími problematiku financování projektu, komunikace a správy procesů.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Scénické technologie na Fakultě stavební, fakultě elektrotechnické a fakultě strojní ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterého získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. V průběhu studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupin povinně volitelných předmětů, které jsou vyváženě komplementární k povinnému kmeni.

Studium na ČVUT v Praze ve studijním programu Scénické technologie je bakalářské, vysokoškolské studium, které umožní absolventům pokračovat v řetězci samostatně akreditovaných studijních programů magisterského a doktorského studia, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. Studijní program prorůstá třemi oblastmi vzdělávání: stavebnictví, elektrotechnika a strojírenství, technologie a materiály, což umožní absolventům pokračovat v magisterských programech akreditovaných v rámci ČVUT v Praze, které uvedené oblasti vzdělávání zasahují.

Struktura studia

V prvním roce studia převládají humanitně zaměřené předměty, doplněné o základní předměty z oblastí stavebnictví, elektrotechniky a strojírenství. V dalších dvou letech pak studiu dominuje široké spektrum odborných, profilových předmětů. Do 2. – 5. semestru je zařazen předmět typu Projekt. Základní teoretické předměty a předměty profilujícího základu jsou koncipovány tak, aby podporovaly znalosti, které student potřebuje ke zdárnému zvládnutí zadání ateliérového Projektu.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

MIX ZNALOSTÍ

„Řízení scénických televizních a divadelních provozů vyžaduje mix znalostí ze stavebnictví, elektrotechniky, projektování, konstrukčních technologií a v neposlední řadě scénografie. Až doposud se scénické technologie jako samostatný obor na vysokých školách nevyučovaly, což výrazně limitovalo okruh vhodných uchazečů na vedoucí pozice.  Nezbytnou kvalifikaci získávali pracovníci až dlouholetou praxí. Otevření nového studijního programu tedy velmi vítám, neboť nabízí široké spektrum profilových předmětů, díky nimž budou moci absolventi najít široké uplatnění v umělecko-technických provozech televize a divadla.“

Pavel Hénik 
vedoucí scénického provozu
ČESKÁ TELEVIZE 
Scénický provoz 

Technologická odbornost i vztah k estetice

„Budoucí absolventi oboru Scénické technologie budou kvalitativním přínosem pro celý segment živého umění, kdy v technických profesích dnes dominují rizí praktici, a pro které je stále složitější obstát v náročném používání stále komplikovanějších technologických celků – zvukových, světelně-vizuálních nebo strojních. Dostatečně erudovaní odborníci, kteří budou mít i všeobecný kulturní přehled a vztah k estetice, pak dopomáhají vzniku autentických autorských děl na nejvyšší úrovni.“

Jan Veselý 
mistr zvuku
DAMU

nejnovější jevištní technologie a praxe v národním divadle

“Standardy pro práci specializovaných složek jevištních provozů, které úzce spolupracují s uměleckými týmy na celkové podobě divadelních inscenací, se při stávajícím technologickém rozvoji  dynamicky posouvají vpřed. Bez systematicky proškolovaných a vzdělaných odborníků v oblasti jevištní technologie nebudeme v budoucnu schopni zajistit dostatečně profesionálně požadavky divadelní tvorby. Proto jsme s mými kolegy usilovali o vytvoření nového studijního programu. Za velmi přínosné pro studenty nového bakalářského programu považujeme studijní praxe v divadelním provozu, které budou primárně probíhat na Nové scéně Národního divadla. Naučí se používat nejnovější jevištní technologie, které zde budou instalovány v průběhu její rekonstrukce a stanou se tak součástí umělecké tvorby. V neposlední řadě zde navážou i cenné kontakty s divadelními tvůrci.”

Ing. Jana Dvořáková, Ph.D., MBA  
správní ředitelka Národního divadla

Uplatnění

Absolventi programu Scénické technologie se uplatní především jako:

Absolventi jsou připravování k mezioborové spolupráci v týmu v oblasti multimediálních, scénických a umělecko-technických projektů, a to na úrovni manažerské, technicko-realizační a umělecko-kreativní. Absolventi budou konkrétně schopni řídit a organizovat tým specialistů při řešení umělecko-technických projektů a sami navrhnout řetězec profesionální, audiovizuální techniky pro realizaci konkrétního uměleckého díla.

ZAKONČENÍ A DALŠÍ NÁVAZNOST STUDIA

Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 6. semestru studia, a to obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Absolvent získá titul Bc.

Po úspěšném absolvování bakalářského programu Scénické technologie lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Fakultě stavební, elektrotechnické nebo strojní v rámci ČVUT v Praze.

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

GARANT BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.