Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb

Studium je zaměřeno na prohloubení znalostí v oblasti stavebního inženýrství, zejména v oblasti stavebních materiálů a diagnostiky konstrukcí, na komplexní znalost v oblasti návrhu, výroby a testování stavebních materiálů a konstrukcí. Důležitou a nedílnou součástí studia je experimentální práce v laboratořích a pravidelné exkurze k významným výrobcům stavebních materiálů a realizátorům stavebních děl. Studenti si osvojí hlubší znalosti v aplikaci stavebních materiálů a konstrukcí, získají kromě obecných znalostí projektování a statiky i schopnost experimentální práce, orientují se i v oblasti, historických materiálů a jejich sanací, jsou schopni provádět stavebně technické průzkumy historicky významných a památkově chráněných staveb.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Studium programu je zaměřeno na získání:

Základní motivací tohoto studijního programu Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb je připravit studenty pro uplatnění zejména v praktické oblasti stavební praxe a poskytnout jim široký rozhled a významný základ pro jejich následné uplatnění. Seznámit je nejen se základními tradičními znalostmi, principy a metodami, ale též s nejnovějšími trendy v dynamicky se rozvíjejícím oboru.

Cílem studia je výchova vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti materiálového inženýrství a diagnostiky staveb. Studium přináší rozsáhlé a hluboké poznatky o struktuře, vlastnostech, technologii výroby, chování materiálů, o vlivu materiálů na životní prostředí, o způsobech navrhování a zkoušení materiálů, o poruchách staveb, způsobu diagnostikování těchto poruch a také o vhodných řešeních diagnostikovaných problémů, například s ohledem na památkové objekty či ekologii. Studium přináší kromě klasických tradičních poznatků a přístupů i znalosti v oblasti nejnovějších trendů -„smart“ materiálů, technologií, diagnostik a měřících technik.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb na Fakultě stavební ČVUT v Praze je komplexně navržená struktura povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. Dále si pak v rámci studia mohou prohlubovat své znalosti volbou předmětu ze skupiny povinně volitelných předmětů, které jsou komplementární k povinnému kmeni a umožňují individuální rozvoj s významným praktickým dopadem.

V rámci 1,5 letého magisterské studium programu Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb se studenti seznámí s předměty z oblasti materiálů a materiálových věd (materiálové inženýrství, degradace stavebních materiálů, dřevo a materiály na bázi dřeva, silikátové materiály, základy fyzikální chemie, moderní materiály), s předměty zabývajícími se technologiemi a návrhy materiálů (moderní metody navrhování stavebních materiálů, technologie výroby stavebních dílců, víceúrovňový popis cementových kompozitů), dále diagnostikou a zkušebnictvím (měření materiálových parametrů, zkušebnictví a kontrola jakosti, diagnostika inženýrských konstrukcí, měřicí metody v diagnostice), modelováním fyzikálních problémů a vyhodnocováním dat (modelování kompozitních materiálů, přetváření a porušování, transportní procesy v materiálech) a i laboratorní technikou (elektrické měřicí přístroje). V ne poslední řadě jsou také zařazeny předměty s dopadem environmentálním a ekonomickým (pokročilé materiály pro stavební praxi, trvale udržitelné stavební materiály).

Struktura studia

V rámci studia se lze věnovat např.:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Jak se na oboru studuje

Načerpejte ještě více znalostí jako člen našeho výzkumného týmu

Zajímáte se o materiály i nad rámec klasického studia? Chcete v průběhu diplomové práce pracovat na něčem, co bude mít přesah a nezůstane jen v rovině teoretické? Je běžnou praxí, že na probíhajících výzkumných projektech zaměstnáváme studenty magisterského studia (i nižších ročníků bakalářského studia). Tento způsob spolupráce vede studenty k větší samostatnosti, zodpovědnosti a získání cenných zkušeností pro praktický pracovní život.

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Do praxe jsou naši studenti vybaveni nejenom vysokoškolským diplomem, ale také praktickými znalostmi a zkušenostmi z laboratorního prostředí. V případě zájmu o prohloubení získaných znalostí mohou absolventi magisterského studia pokračovat na doktorském studijním oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Zde jsou zapojeni do výzkumných skupin a podílejí se na reálných výzkumných projektech s výstupy v prestižních publikacích.

Další informace z oboru

Kontakt

Garant studijního programu Stavební inženýrství – materiály a diagnostika staveb

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.