Stavební inženýrství – řízení projektů

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – řízení projektů

Absolvent programu Stavební inženýrství – řízení projektů je technicky a ekonomicky vzdělaný odborník s širokou možností uplatnění na trhu práce. Ke kvalitnímu základu odborných technických znalostí z bakalářského studia získá v tomto programu znalosti z oblasti managementu a ekonomiky.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Jde o interdisciplinární manažersko-technický studijní program, který přímo navazuje na bakalářský studijní program Stavební inženýrství a jeho jednotlivé specializace, které jsou vyučovány na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dochází tedy k propojení znalostí z oblasti stavebnictví, navrhování staveb, zakládání staveb, konstrukcí staveb, technických zařízení staveb, technologie a provádění staveb, které absolventi technicky orientovaného bakalářského programu získali, o problematiku ekonomiky staveb, managementu staveb, nákladů životního cyklu (LCC), výstavbových projektů, investování, oceňování staveb, informačního modelování (BIM) a dalších disciplín. Studenti získávají znalosti v předmětech, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon podpůrných činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Absolvent se tak stane univerzálně technicky a manažersky vzdělaným odborníkem se širokou možností uplatnění na trhu práce. Absolvent bude připraven vykonávat široký okruh činností podnikového managementu, přípravy a realizace staveb, developmentu nemovitostí, facility managementu, projektového řízení a oceňování staveb.

Studijní program je určen jako navazující magisterský program pro absolventy všech neekonomických specializací bakalářského studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Program je určen také pro absolventy velkého počtu stavebně zaměřených bakalářských programů a oborů dalších stavebních fakult vysokých škol v ČR.

V magisterském studiu získávají studenti znalosti a dovednosti zejména v oblasti projektového managementu, přípravy a realizace staveb, provádění staveb, tvorby nabídek a řízení nákladů, časového plánování a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Studijní program tak reaguje na poslední světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů (BIM). Současně studenti získávají znalosti v oblasti řízení stavebního podniku, informačního zabezpečení středního managementu a v optimalizaci řízení stavební firmy. Značná váha je věnována problematice organizace a řízení veřejných i soukromých stavebních projektů, kalkulace nákladů včetně stanovení nabídkových cen a stavební legislativě. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce.

V prvním a druhém semestru studia jsou zařazeny předměty, které jsou přímo spojeny s technickou, řídicí a ekonomickou rolí řízení staveb a odborných funkcí na této úrovni a pro výkon manažerských činností pro zajišťování realizace staveb na úrovni stavební firmy. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve třetím semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky může student pokračovat ve studiu v navazujícím doktorském studijním programu stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe.

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje speciální předměty, jako například:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Seznámíme vás s těmi nejlepšími v oboru

Výuka je zajišťována odborníky z oboru, kteří mají bohaté zkušenosti s řízením projektů v praxi a touto činností se paralelně s výukou zabývají.  Kromě toho k přednáškám pravidelně zveme tuzemské i zahraniční experty z oblasti developmentu, projektového řízení, vrcholového managementu firem, financování, investování. Součástí výuky jsou exkurze na zajímavé projekty a stavby nejen po celé ČR, ale i v zahraničí. Výuka je realizována s využitím profesního software, na nějž můžete navíc získat certifikáty.

Přidaná hodnota k získaným technickým znalostem

Na komplexní technickou odbornost ukončeného bakalářského vzdělání je navázáno studiem manažerských a ekonomických dovedností. V rámci studia jsou studenti seznámeni:

Manažerská a ekonomická nadstavba nad technické znalosti výrazně zvyšuje variabilitu uplatnění absolventů v praxi o široké spektrum manažerských a technicko-ekonomických pozic a má rovněž významný vliv na budoucí finanční ohodnocení absolventů oboru.

Uplatnění

Absolvent je technicky a ekonomicky vzdělaný odborník s širokou možností uplatnění na trhu práce, protože k technické kvalifikaci získal jako přidanou hodnotu ekonomické znalosti a manažerské dovednosti. Ty uplatní v těchto oblastech:

Zakončení a další návaznost studia

Zadávání diplomových prací probíhá ve spolupráci s významnými stavebními a inženýrskými společnostmi a studenti tak zpracovávají reálná zadání z oblasti managementu, developmentu, kalkulací a oceňování. Na základě pracovních stáží realizovaných během studia mohou u těchto firem také získat perspektivní zaměstnání.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu doktorského programu:

Stavební management a inženýring

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU Stavební inženýrství – řízení projektů

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.