Zápisy 1. ročníků magisterských studijních programů

Informace k zápisům pro akademický rok 2023/2024 najdete na této nové stránce

Níže jsou neplatné informace k zápisu z minulého roku.na

INFORMACE K ZÁPISU

 • Termíny zápisu: 6. 9. 2022 řádný termín, 12. 9. 2022 náhradní termín. K zápisu se prosím dostavte v čase uvedeném v elektronické přihlášce. Neúčast v řádném termínu není nutno oznamovat. Studentům, kteří se na řádný termín nedostaví, fakulta automaticky zobrazí v el. přihlášce náhradní termín zápisu.

INFORMACE K ZÁPISU

Průběh zápisu na studijním oddělení

1. Pro plynulý průběh zápisu si prosím předem stáhněte a vyplňte

2. Důležité informace k prostudování

 1. informace studijního oddělení – o průběhu studia, rozvrhy aj.
 2. poučení studenta FSv ČVUT o bezpečnosti a ochraně zdraví a o požární ochraně
 3. Termín a čas zápisu – konkrétní čas zápisu nalezne každý student v elektronické přihlášce, zde uvádíme ukázku.

Prosíme o dodržení času uvedeného ve své elektronické přihlášce.

3. Zápis probíhá u přepážek studijního oddělení

Studijní referentka zkontroluje vaši totožnost (připravte si prosím předem doklad totožnosti) a správnost vyplnění zápisových dokumentů. Poté vám bude vydáno potvrzení o studiu. Tím je zápis hotový.

4. Uznání výsledků z předchozího VŠ studia

Žádosti o uznání výsledků z předchozího VŠ studia budou projednány v rámci zápisu na přepážkách studijního oddělení.

Uvítací slovo proděkanky

Vítejte na Fakultě stavební, 
tím, že se zapíšete, stáváte se našimi magisterskými studenty 🙂

Dovolte mi pár psaných slov na uvítanou: 
Přeji vám, abyste se mohli naplno věnovat studiu, dosáhli mnoha úspěchů při plnění studijních povinností, získali cenné znalosti a stali se za rok a půl nebo dva inženýry a inženýry architekty.

Na této webové stránce jsou všechny důležité informace, věnujte jim, prosím, svou soustředěnou pozornost. 
Dovolím si využít příležitosti a požádat vás o tři věci:

 1. Seznamte se studijními předpisy

„Neznalost vnitřní legislativy neomlouvá.“

V rámci studia jsou vám uloženy různé povinnosti, které je nutné splnit. Jejich nesplnění může vést až k ukončení vašeho studia. Odpovědnost za plnění studijních povinností je na studentovi. Důležité je seznámit se zejména se Studijním a zkušební řádem pro studenty ČVUTSměrnicí pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební a aktuálními Opatřeními děkana, která se týkají studia. Studijní referentky vám rády zodpoví všechny vaše otázky týkající se studijních předpisů.

 1. Hlídejte si aktuální informace

V průběhu akademického roku se děje mnoho nového důležitého i zajímavého, proto je potřeba „být v obraze“.

Všechny aktuální a důležité informace najdete na webu fakulty, pro studenty v sekci Student. Prosím pravidelně tyto stránky sledujte a po přihlášení si zde můžete také nastavit automatické zasílání nových webových aktualit na email. Informace spojené s výukou jednotlivých předmětů najdete vždy na stránkách udržovaných danou katedrou.

Studijní oddělení můžete kontaktovat osobně (doporučujeme) nebo telefonicky nebo elektronickou komunikací prostřednictvím HelpDesku ČVUT – kontakty a návod na HelpDesk zde.

Fakulta stavební má též svůj FacebookInstagram a YouTube.

 1. Řešte problémy včas

„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.“

Proto se může stát, že budete mít zdravotní či osobní komplikace, které budou mít dopad na to, jak se budete moci věnovat studiu. Pokud o existenci Vašeho problému budeme vědět včas, můžeme Vám pomoci najít cestu, jak si co nejméně zkomplikovat situaci i ve škole. Čím dříve budeme o Vašem problému vědět, tím více máme k dispozici prostředků, jak Vám pomoci. 
Nebojte se kontaktovat své studijní referentky, vedoucí studijního oddělenízástupce proděkanky pro pedagogickou činnost nebo pedagogickou proděkanku. Také můžete využít služeb střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA. Jsme tu pro Vás!

Na viděnou na Fakultě stavební se těší 
prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. 
proděkanka pro pedagogickou činnost

Studentský klub ŠTUK

Studentský klub ŠTUK pořádá zábavné i vzdělávací akce, exkurze, besedy, přednášky, promítání. Na fakultě má ŠTUK svojí klubovnu, kde můžete studovat, odpočívat nebo si ohřát jídlo.

Studentská komora akademického senátu (SKAS)

Studentská komora je spolu se zaměstnaneckou komorou součástí Akademického senátu Fakulty stavební ČVUT v Praze. Má za úkol zastupovat studenty na Fakultě stavební a hájit jejich zájmy. Projednává a schvaluje dokumenty, podílí se na legislativních, ekonomických, pedagogických a technických změnách. Volí děkana. Navrhuje podněty k akademickému senátu ČVUT.

INFORMACE K PRŮBĚHU STUDIA PRO JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY A OBORY

Informace pro magisterský studijní obor Konstrukce pozemních staveb studijního programu Stavební inženýrství

Garantem oboru a též zástupcem proděkanky prof. Peškové je doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Obor Konstrukce pozemních staveb (KPS) nemá zaměření. Svůj zájem profilujete volbou zápisu povinně volitelných předmětů (min. 6 kreditů za předměty ze seznamu pro obor), projektů xxxP03C a xxxP04C a diplomové práce na odborných katedrách. Každý z projektů zapíšete na jiné katedře. Téma práce může navazovat, přemýšlejte o tom už při zápisu do zimního semestru, možnosti můžete konzultovat s vyučujícími. Zadáním může být nejen projekt budovy, podle nabídky vedoucích a vašeho zájmu lze provádět i experimenty, početní analýzu, parametrické studie apod., případně též jako přípravu na diplomovou práci (studium literatury, rešerše, rozbor a výběr variant konstrukčních řešení apod.).

Povinně volitelné předměty i projekty jsou součástí učebního plánu, proto i pro ně platí, že neuzavření předmětu po 2. zápisu je důvodem k ukončení studia.

Diplomovou práci zapíšete po splnění všech předmětů učebního plánu. Nad rámec učebního plánu si můžete zapsat další předměty jako volitelné.

Kde hledat informace?

Na webu Fakulty stavební v části informací pro program Stavební inženýrství, obor KPS a webech kateder.

Přeji vám úspěchy a pohodu nejen ve studiu. Podle potřeby mne kontaktujte.

Jitka Vašková

Informace pro magisterský studijní obor Konstrukce a dopravní stavby studijního programu Stavební inženýrství

Garantem oboru a též zástupcem proděkanky prof. Peškové je doc. Dr. Ing. Jan Pruška

Obor Konstrukce a dopravní stavby (K) má zaměření Inženýrské konstrukce a Dopravní stavbyZaměření volíte při zápisu ke studiu.

Povinně volitelné předměty jsou součástí učebního plánu, proto i pro ně platí, že neuzavření předmětu po 2. zápisu je důvodem k ukončení studia. Nad rámec učebního plánu si můžete zapsat další předměty jako volitelné.

Diplomovou práci zapíšete po splnění všech předmětů učebního plánu.

V rámci programu ERASMUS + též můžete vyjet v jakékoli studijní etapě na studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí.

Kde hledat informace?

Na webu Fakulty stavební v části informací pro program Stavební inženýrství, obor K a webech kateder.

Přeji vám úspěchy a pohodu nejen ve studiu.

Jan Pruška 

Informace pro magisterské studijní obory Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního prostředí programu Stavební inženýrství

Milí Vodaři a Zetkaři, vítejte na Fakultě stavební,

tím, že se zapíšete, stáváte se našimi magisterskými studenty 🙂

přeji Vám, abyste se mohli naplno věnovat studiu, dosáhli mnoha úspěchů při plnění studijních povinností, získali cenné znalosti a stali se tak za rok a půl inženýry. Čas běží rychle, a tak již dopředu myslete na volbu tématu diplomky!

Jako zkušení studenti víte, že podmínkou úspěšného studia je komunikace s vyučujícími, kteří vám na začátku semestru sdělí pravidla pro předmět a případně i způsob, jak by výuka probíhala, kdyby se situace zhoršila a fakulta se musela podřídit přísnějším hygienickým opatřením.

Přestože jako Vodaři a Zetkaři jste učeni adaptovat se na změnu podmínek (klimatu, stavebního řádu atd.) a věřím, že si s nástrahami tohoto semestru poradíte, dovolím si využít příležitosti a připomenout vám tři věci:

 1. Seznamte se studijními předpisy

„Neznalost vnitřní legislativy neomlouvá.“

V rámci studia jsou vám uloženy různé povinnosti, které je nutné splnit. Jejich nesplnění může vést až k ukončení vašeho studia. Odpovědnost za plnění studijních povinností je na studentovi. Důležité je seznámit se zejména se Studijním a zkušební řádem pro studenty ČVUTSměrnicí pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů na Fakultě stavební a aktuálními Opatřeními děkana, která se týkají studia. Studijní referentky vám rády zodpoví všechny vaše otázky týkající se studijních předpisů.

 1. Hlídejte si aktuální informace

V průběhu akademického roku se děje mnoho nového důležitého i zajímavého, proto je potřeba „být v obraze“.

Se studenty komunikujeme pomocí e-mailových adres uvedených v profilu studenta na webu Usermap ČVUT. Pokud má student více e-mailových adres, je komunikace vedena na tu z nich, kterou má student označenu jako preferovanou. Informace týkající se pedagogiky jsou zasílány přímo proděkankou pro pedagogickou činnost prof. Zuzanou Peškovou nebo vedoucí studijního oddělení Ing. Dittou Salákovou, případně prostřednictvím Dr. Vladimíra Hory (fakultní správce studijního IS) nebo Ing. Zory Záleské (webmaster). Studenty hromadně oslovuje i děkan fakulty prof. Jiří Máca, provozní informace zasílá tajemník fakulty Ing. Petr Matějka, Ph.D.

Všechny aktuální a důležité informace najdete na webu fakulty, pro studenty v sekci Student. Informace spojené s výukou jednotlivých předmětů najdete vždy na stránkách udržovaných danou katedrou.

Fakulta stavební má též svůj FacebookInstagram a YouTube.

 1. Řešte problémy včas

„Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.“

Proto se může stát, že budete mít zdravotní či osobní komplikace, které budou mít dopad na to, jak se budete moci věnovat studiu. Pokud o existenci vašeho problému budeme vědět včas, můžeme vám pomoci najít cestu, jak si co nejméně zkomplikovat situaci i ve škole. Čím dříve budeme o vašem problému vědět, tím více máme k dispozici prostředků, jak vám pomoci.

Nebojte se kontaktovat svou referentku studijního oddělení, mne, případně přímo paní proděkanku Prof. Zuzanu Peškovou. Také můžete využít služeb střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA. Jsme tu pro vás!

Na viděnou na Fakultě stavební se těší

Martin Dočkal

Zástupce pedagogické proděkanky pro V a Z

INFORMACE PRO MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A INŽENÝRING STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Garantem oboru je doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., zástupcem pedagogické proděkanky pro tento obor je doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Co budete studovat?
Business, management, development, investování, reality, oceňování nemovitostí, BIM, facility management.

Co Vás čeká?
Exkurze na zajímavé projekty a stavby po celé ČR, ale i v zahraničí (Berlín, Vídeň, Vratislav, Lipsko, Drážďany, Linec atd.). Přednášky expertů z oblasti developmentu, projektového řízení, vrcholového managementu firem, financování, investování apod.

Obor Projektový management a inženýring nemá zaměření. Svůj zájem profilujete volbou zápisu povinně volitelných předmětů (min. 4 kredity) a volbou vlastního tématu diplomové práce. Diplomovou práci si zapíšete po splnění všech předmětů studijního plánu. Nad rámec studijního plánu si můžete zapsat další předměty jako volitelné.

Kde hledat informace?

 

Přeji Vám úspěšné studium a v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Eduard Hromada

INFORMACE PRO MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ OBOR STAVEBNÍ MANAGEMENT STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Garantem oboru je prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D., zástupcem pedagogické proděkanky pro tento obor je doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Studijní obor je určen jako navazující magisterský obor pro absolventy všech bakalářských neekonomických oborů studijního programu Stavební inženýrství a studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze. Obor je určen také pro absolventy velkého počtu bakalářských programů a oborů dalších stavebních fakult vysokých škol v ČR.

Studenti získávají znalosti zejména v oblasti projektového managementu, přípravy a realizace staveb, provádění staveb, tvorby nabídek a řízení nákladů, časového plánování a financování staveb a aplikace informačních technologií při řízení projektů (Building Information Modeling). Současně studenti získávají znalosti v oblasti řízení stavebního podniku, informačního zabezpečení středního managementu a v optimalizaci řízení stavební firmy. Značná váha je věnována problematice organizace a řízení veřejných i soukromých stavebních projektů, kalkulace nákladů včetně stanovení nabídkových cen, oceňování nemovitostí a technologie staveb. Poslední semestr studia je věnován výhradně zpracování diplomové práce.

Kde hledat informace?

 

Přeji Vám úspěšné studium a v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Eduard Hromada

Informace pro magisterský studijní program Integrální bezpečnost staveb

Magisterský obor Integrální bezpečnost staveb připravuje studenty v rámci požární prevence pro práci při projektování, ve stavebním průmyslu, státní správě a Hasičském záchranném sboru, viz https://pozar.fsv.cvut.cz/vzdelavani.html.

Studenti uplatňují a rozšiřují znalosti získané na bakalářském studiu a doplňují je o matematického modelování požáru, chování konstrukcí i evakuace.

Výuka je doplněna exkurzemi a praktickými zkouškami.

Přeji vám úspěch a pohodu nejen ve studiu.

Prof. František Wald

Informace pro magisterský studijní program Architektura a stavitelsví

Studijní program Architektura a stavitelství (A+S) řídí prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Jaké si zvolit zaměření?

Zaměření je skupina povinně volitelných předmětů, která doplňuje společný základ předmětů povinných pro všechny studenty A+S. 
Studijní plán magisterského studijního programu A+S nabízí možnost profilovat se ve třech zaměřeních:

Zaměření si volíte při zápisu. 
Předměty jednoho zaměření nelze vzájemně kombinovat s předměty jiného zaměření. Ale nad rámec svého zaměření si můžete zapsat i další předměty jako volitelné. 
Zaměření Architektura a stavitelství a Ochrana a obnova památek vedou k diplomové práci zpracovávané na Katedře architektury. 
Zaměření Architektura a urbanismus vede k diplomové práci zpracovávané na Katedře urbanismu a územního plánování. 
Volbu zaměření můžete změnit ještě po prvním semestru studia.

Kde hledat informace?

Na webu Fakulty stavební v části informací pro program Architektura a stavitelství jsou oficiální informace týkající studia. 
Na webových stránkách studijního programu Apluses.cz jsou doplňkové informace k aktivitám vztahujícím se k A+S. Apluses je i na facebooku a instagramu.  
Pro studenty A+S jsou klíčové též stránky katedry architektury a katedry urbanismu a územního plánování.

Výběr prvního magisterského ateliéru

První magisterský atelier na Katedře architektury (129AMG1) si můžete vybrat podle osobních preferencí tématu a pedagoga. Je to proto, že ateliéry jsou specializované, tedy každý atelier je zaměřený na určité téma. Atelier bude mít rozsah 12 hodin a tomu bude odpovídat rozšířený program výuky. Všechny ateliery probíhají současně ve středu. Témata jednotlivých atelierů jsou na webový stránkách katedry: http://k129.cz/predmety-magisterskeho-studia/129amg1/

V této souvislosti upozorňujeme, že ateliér 107 (Kroftová, Dvořák, Skála) je určen pro studenty zaměření Ochrana a obnova památek, tomu odpovídají témata i obsah ateliérové výuky, který se bude mírně odlišovat od ostatních ateliérů.

Informace pro studijní zaměření Architektura a urbanismus

 • V magisterském studiu nabízí Katedra urbanismu a územního plánování (K127) komplexní soubor urbanisticky zaměřených předmětů, ateliérů i možnost zpracování diplomové práce na Katedře. Studenti se tak mohou profilovat k oblasti urbanismu a územního plánování. Vedle plnohodnotného vzdělání v oboru architektury a stavitelství tak mohou studenti získat rozšířené informace z oblasti urbanismu a územního plánování a tím širší možnost profesního uplatnění v těchto oborech.
 • Vedle povinných urbanistických předmětů, které jsou součástí výuky všech studentů A+S, se objevují další předměty věnované urbanistické struktuře města, interiéru města a urbanistickému detailu, urbanistické kompozici, managementu rozvoje území apod.
 • Urbanistický obsah má následně i předdiplomní a diplomní projekt zpracovávaný na Katedře urbanismu a územního plánování. Pro studenty, kteří se rozhodnou zpracovávat diplomovou práci na této katedře, je povinně stanoven soubor předmětů, které musí absolvovat.
 • Výuka urbanismu a územního plánování vyvažuje přístupy opírající se o kreativitu, tvůrčí individualitu a invenci (tvůrčí architektonické vnímání prostorové tvorby) a přístupy opírající se o schopnost využívání technických disciplín (sociálních, ekonomických a ekologických východisek a plánovacích nástrojů).

TEORIE

Urbanistická teorie a vývoj urbanismu, krajinářská teorie a vývoj krajiny

historie a vývoj (osídlení, sídla, krajina), kompozice (urbanistická, krajinářská), sociální východiska, ekonomická východiska, ekologická východiska

TVORBA

Urbanistická tvorba, krajinářská tvorba

tvorba koncepcí výstavby, rozvoje, regenerace, přestavby (urbanisticko-architektonického souboru, sídla nebo jeho části, území, resp. krajiny), návrh prostorového a funkčního uspořádání území (urbanistické struktury, krajinné struktury), zpracování urbanistického návrhu (urbanisticko-architektonický soubor, sídlo, část sídla, urbanistický detail)

PLÁNOVÁNÍ

Územní plánování a jeho nástroje, krajinné plánování a jeho nástroje, strategické a prostorové plánování, urbanistická ekonomie a management

funkční a prostorové uspořádání území umožňující udržitelný rozvoj, uspořádání složek krajiny s ohledem na ekologickou, ekonomickou a kulturní funkci, koordinace změn území po stránce společensko-politické, kulturně-sociální a sociálně-ekonomické a kvality prostředí, vyhodnocení území z hlediska ekonomie, efektivnosti, proveditelnosti a podmínek realizace, příprava a řízení vývoje projektu v území

Více informací lze získat na katedře Urbanismu a územního plánování (K127).

Informace o studiu pro magisterský studijní program Budovy a prostředí

Garant programu Budovy a prostředí : prof. Ing. Karel Kabele, CSc.  
Zástupce ped. proděkanky pro program B: doc. Ing. Jitka Vašková,CSc. 
Další informace na webu fakulty a stránkách kateder.

Vážení  „Budováci“

dovoluji si vás alespoň takto přivítat na zápisu do  programu Budovy a prostředí, který jste si vybrali pro vaše navazující magisterské studium.  Máte před sebou 2 semestry intenzivního studia a semestr, kdy budete mít možnost zúročit nabyté znalosti při zpracování vaší diplomové práce – vizitky, která s vámi půjde do profesního života.

Volba zaměření

Studijní plán je sestaven pro dvě zaměření – Technická zařízení a Konstrukce budov. Výběrem zaměření si vybíráte oblast vašeho převažujícího zájmu a katedru, na které budete zpravidla zpracovávat ročníkové projekty a diplomovou práci. Studenti zaměření Technická zařízení na katedře K125 -TZB; zaměření Konstrukce budov na katedře K124 – KPS. I když jste si zaměření zvolili v přihlášce, je možné své rozhodnutí ještě při zápisu přehodnotit.

Individuální studijní plán

Kromě studijního plánu pro jednotlivá zaměření je možné ve výjimečných případech na základě žádosti sestavit individuální studijní plán. Předtím, než o takovou změnu  požádáte, doporučuji vaši představu prokonzultovat s garantem programu. Vaše žádosti schvaluje zástupkyně proděkanky pro pedagogickou činnost pro program B.

Využijte potenciál fakulty

Stáváte se studenty magisterského studia a tak se nebojte v tomto krátkém čase naplno využít potenciál fakulty i nad rámec svých  povinností  – jsou  vám  k dispozici laboratoře se špičkovým unikátním vybavením, konzultace s vašimi vyučujícími i externisty z praxe a je jen na vás, zda tuto jedinečnou šanci v životě využijete či nikoliv.

Přeji vám úspěšné studium 
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
garant programu

Informace pro magisterský studijní program Inteligentní budovy

Studijní program Inteligentní budovy (X)

Garant studijního programu – doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Zástupce proděkanky – doc. Ing. Jitka Vašková, CSc.

Studijní program je vyučován na třech fakultách ČVUT – Fakultě stavební (FSV), Fakultě strojní (FS) a Fakultě elektrotechnické (FEL). Každá fakulta má kladen větší důraz na předměty týkající se jejího zaměření.

Jaké si zvolit volitelné předměty?

V prvním semestru je kromě povinných předmětů možné zvolit 4 povinně volitelné předměty. Cílem je umožnit studentům profilovat se dle vlastního zájmu a doplnit si znalosti z některých dříve nestudovaných oblastí.

Při výběru předmětů zohledněte prosím následující upozornění:

Studentům bez předchozího elektrotechnického vzdělání je doporučeno zapsat si předmět  A5M38MEB Měření v budovách. Předmět umožňuje doplnění základních znalostí z oblasti elektrotechniky nutných pro další studium.

Předmět 124KPKP Konst. pozem. staveb – komplex. přehled je určen pouze pro studenty, kteří v předchozím studiu nestudovali stavební zaměření (FS, FEL).

Kde hledat informace?

Na webu Fakulty stavební v části informací pro program Inteligentní budovy jsou oficiální informace týkající se studia.

Program má také samostatné webové stránky pro všechny tři fakulty www.ib.cvut.cz

Studijní program je koncipován tak, aby byl vhodný i pro studenty bez předchozího elektrotechnického vzdělání.

Přeji Vám úspěšné studium a v případě dotazů mne prosím kontaktujte.

doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.