Výstava „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“

Výstava „Technické památky
Labsko-vltavské vodní cesty“
v atriu fakulty

mapuje historii a vývoj 324 kilometrů dlouhé vodní cesty od počátku 19. století

Výstava „Technické památky Labsko-vltavské vodní cesty“ probíhající v atriu Fakulty stavební ČVUT se soustředí na novodobé dějiny úprav této vodní cesty. Vodní cestu zachycuje od počátku 19. století, kdy splavnění Vltavy a Labe probíhalo pomocí regulačních úprav, a následně byla od konce 19. století zahájena realizace kanalizačního splavnění pomocí výstavby souvislé kaskády zdymadel.

Výstava probíhá v atriu Fakulty stavební ČVUT v termínu 8. 11. 2022 – 10. 1. 2023, je přístupná volně a zdarma v pracovních dnech od 9:00 do 18:00 hodin. Pro vstup do objektu fakulty je třeba se ohlásit na vrátnici.

125 let vývoje

V průběhu 125 let tak na Labsko-vltavské vodní cestě vznikl soubor 34 unikátních vodních děl, které dodnes slouží svému účelu. Výstava mapuje Vltavskou vodní cestu od slapské přehrady po Mělník a Labskou vodní cestu od Pardubic po státní hranici s Německem. Přestože základním účelem je zajištění plavebních podmínek na této vodní cestě, vybudovaný soubor objektů slouží dle původních plánů dodnes také pro řadu dalších účelů, kterými je ochrana před povodněmi, zásobování vodou, využití obnovitelné vodní energie a rekreace. Řada objektů na Labsko-vltavské vodní cestě tvoří součást národního fondu nemovitého kulturního dědictví a některé objekty mají statut kulturních památek.

Jedinečný soubor historických vodních děl

Smyslem výstavy je upozornit na existenci jedinečného souboru historických vodních děl s výjimečnou historií a celospolečenským významem a prohloubit zájem o technické vzdělávání, které má u nás hlubokou tradici. Výstava vznikla v rámci projektu „Dokumentace a prezentace technického kulturního dědictví na Labsko-vltavské vodní cestě“ s identifikačním číslem DG18P02OVV004. Projekt je řešen v rámci programu NAKI II financovaného Ministerstvem kultury ČR.

Výstavu realizoval autorský kolektiv: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Ing. Martin Horský, Ph.D., Ing. Tomáš Kašpar, Ph.D., Ing. Martin Králík, Ph.D., Ing. Jitka Kučerová, CSc., Ing. Petra Nešvarová Chvojková, Ph.D. a Ing. Milan Zukal, Ph.D.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.