Mimořádně promíjíme přijímací zkoušku z matematiky

Mimořádně promíjíme přijímací zkoušku z matematiky

Děkan Fakulty stavební ČVUT v souvislosti s epidemiologickou situací  promíjí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech pro akademický rok 2021/2022 viz Opatření děkana č. 5/2021. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky není třeba žádat

Na fakultu uchazeči neposílají žádný doklad o známkách z matematiky na SŠ.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení zašlete prosím na adresu:

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Přijímací řízení
Thákurova 7/2077
166 29 Praha 6 – Dejvice

Do studijních programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie, Management a ekonomika ve stavebnictví, Civil Engineering  budou tedy  přijati uchazeči po zaslání ověřené kopie maturitního vysvědčení. Dále uchazeči, kteří vykonali maturitní zkoušku v zahraničí (kromě SR) či na SŠ v ČR, která není v rejstříku MŠMT, mají povinnosti zaslat doklad o uznání SŠ vzdělání v ČR, resp. nostrifikaci, případně doklad o znalosti českého jazyka úrovně B2 – pro program Civil engineering doklad oznalosti anglického jazyka (tyto podmínky viz odst. 1 Opatření děkana č. 16/2020 a  čl. 6 Směrnice děkana 6/2020).

Do studijního programu Architektura a stavitelství budou přijati všichni uchazeči, kteří získají minimální počet bodů z přijímací zkoušky z architektury a zašlou úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení zaslaných výtvarných prací v digitální formě. S přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury pomáhají uchazečům také kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.