Bakalářský studijní program
Stavební inženýrství

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství pokládá základ ve všech oblastech stavebnictví a připravuje budoucí absolventy na zodpovědnou, zajímavou a pestrou práci v celé šíři oboru.

Délka studia

4 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství má sedm níže uvedených specializací. Učební plán prvních dvou ročníků studijního programu je společný, ke členění na specializace dochází až od 3. ročníku. Do společných úvodních dvou ročníků studia jsou zařazeny teoretické a průpravné předměty tvořící základ pro všechny specializace studijního programu. Struktura těchto předmětů je sestavena tak, aby mohly být naplněny cíle studia v souladu s rámcovým profilem absolventa a s vymezením jednotlivých specializací.

Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8. semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po úspěšném absolvování státní závěrečné zkoušky může student pokračovat ve studiu ve vybraném navazujícím magisterském studijním programu stejného nebo příbuzného zaměření nebo nastoupit do praxe. Studijní program je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů.

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení. Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu. Ve společném studijním plánu prvních dvou let studia jsou obsaženy předměty tvořící základ pro profilující odborné předměty jednotlivých specializací. Společné předměty programu Stavební inženýrství též seznamují studenty s charakteristikami jednotlivých specializací a profesním uplatněním absolventů a poskytují tak podklady pro volbu specializace.

Učební plány jednotlivých specializací jsou sestaveny tak, aby předměty povinného kmene zajišťovaly naplnění níže uvedených cílů a splnění předpokládaných znalostí absolventů k uplatnění na trhu práce i v navazujícím magisterském studiu. V rámci studia si studenti jednotlivých specializací prohlubují své znalosti ve zvolené oblasti zápisem povinně volitelných předmětů. Nabídky povinně volitelných předmětů pro jednotlivé specializace jsou vyváženě komplementární k povinnému kmeni. Studenti si podle zájmu mohou dále zapisovat další volitelné předměty z celofakultní nabídky odborných předmětů i předmětů humanitního zaměření, jazykové přípravy apod.

Struktura studia

1. - 2. ročník

V prvním a druhém ročníku je studium založeno na předmětech teoretického základu a na odborných předmětech jako základ pro volbu specializace.

3.-4. ročník

Od třetího ročníku si student volí jednu ze specializací:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

Staňte se žádaným
specialistou

Studium je nastaveno potřebám studentů i následné poptávce praxe po absolventech. Během prvních dvou let se studenti seznamují s charakteristikami jednotlivých specializací a uplatněním absolventů a od 3. ročníku si prohlubují své znalosti ve zvolené odborné oblasti.

Možnost volby budoucího profesního zaměření studenti dělají až na základě vlastní zkušenosti s mnoha směry stavebnictví.

Praxe při výuce

Do přednášek zveme odborníky z praxe. Stavební firmy nabízí pro studenty exkurze i místa pro povinnou 3týdenní praxi. Dále nabízí témata pro závěrečné práce.

Máme facebookovou skupinu pro brigády a pracovní příležitosti v oboru již při studiu.

Uplatnění

Absolventi programu Stavební inženýrství se uplatní v různých stavebních profesích a pozicích projekčních, dodavatelských i investorských organizacích či v orgánech státní správy především jako:

Absolventi mohou pokračovat ve vybraném navazujícím magisterském studijním programu Fakulty stavební ČVUT v Praze stejného či příbuzného zaměření, nebo nastoupit do stavební praxe. Zde jsou tito absolventi vnímáni pozitivně pro jejich široké odborné znalosti. Po splnění předepsané praxe v oboru se mohou absolventi bakalářského studijního programu Stavební inženýrství stát autorizovanou osobou jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.

Stavební inženýrství vs. stavitelství

Čím se liší studijní program Stavební inženýrství od studijního programu Stavitelství?

Stavební inženýrství

Stavitelství

Zakončení a další návaznost studia

Studium programu Stavební inženýrství je ukončeno zpracováním bakalářské práce (v 8. semestru studia), její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. 

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství může pokračovat ve studiu ve vybraném navazujícím magisterském studijním programu Fakulty stavební ČVUT v Praze stejného nebo příbuzného zaměření. Možnost konkrétních návazností studia najdete u jednotlivých specializací.

Co říkají naši studenti?

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

Garant bakalářského studijního
programu Stavební inženýrství

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.