Inženýrství životního prostředí

Specializace studijního programu Stavební inženýrství

Krajina a sídla, revitalizace a udržitelná výstavba, sucho, povodně a eroze v povodí, protihluková opatření v dopravě a zelené střechy v sídlech – to vše je náplní studia na „Životku“ nebo „Zetku“, jak se této specializaci na naší fakultě říká.

Krajina a sídla, revitalizace a udržitelná výstavba, sucho, povodně a eroze v povodí, protihluková opatření v dopravě a zelené střechy v sídlech – to vše je náplní studia na „Životku“ nebo „Zetku“, jak se této specializaci na naší fakultě říká.

Charakteristika

Cílem specializace Inženýrství životního prostředí je výchova specialistů kombinujících znalosti stavebně-technických disciplín, které absolventům umožní působení v oblasti projektování a realizace staveb krajinného inženýrství. Zároveň jim absolvování dá dostatečné penzum znalostí z oblasti přírodních věd potřebných k hodnocení a ochraně přírody v rámci orgánů státní správy, výzkumu i dalších pozic s environmentálním zaměřením.

Absolventi tedy mohou působit jako součást realizačních týmů v procesu výstavby. Oproti jiným specializacím stavebního zaměření mají však širší povědomí o fungování krajiny jakožto prostoru realizace, a to jim umožňuje na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s ohledem na environmentální dopady výstavby. Při výuce jsou sledovány moderní stavební a urbanistické trendy, stejně tak jako aktuální problematika vztahu člověka, společnosti a životního prostředí.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia specializace Inženýrství životního prostředí je šířka záběru předmětů a vyvážený poměr základních teoretických předmětů a předmětů profilujícího základu, jakými jsou především projekty, praktická výuka v terénu a povinně volitelné předměty.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Čím je „ZETKO“ charakteristické?

Buďte univerzálně použitelní pro život

Šířka záběru je dnes při práci velmi oceňována. Vzdělání stavař – technik s přehledem o životním prostředí znamená mít na trhu práce výhodu před ostatními. Tato práce je oceňovaná i finančně doceněná, pestrá a užitečná. Oproti absolventům jiných škol s obdobným vzděláním je výhodou technický základ stavaře, oproti absolventům jiných specializací zase „bonus“ přesahu výuky do jiné oblasti.

Perspektivní uplatnění

Oblast životního prostředí (stavby, sídla, krajina) stále nabývá na významu u nás i po celém světě. Uplatnění tak najdete snadno a budete dělat práci, která vás bude bavit. „Životko“ učí přemýšlet o věcech v jejich jednotlivosti i spojitostech, ne se učit nazpaměť vzorečky. S pestrou praxí v oblasti životního prostředí: terén-laboratoř-kancelář a vším potřebným se seznámíte při výuce.

Uplatnění

Kontakt

Zástupce proděkana pro pedagogiku pro obor Inženýrství životního prostředí,
vodní hospodářství a vodní stavby

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.