Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Tento magisterský studijní program je určen zejména pro absolventy bakalářské specializace Vodní hospodářství a vodní stavby nebo bakalářské specializace Inženýrství životního prostředí. Naučíte se rozumět základním fyzikálním i moderním technologickým procesům ve vodním hospodářství. Naučíte se je modelovat pomocí špičkových výpočtových prostředků a technik. Dále si například osvojíte schopnosti a vědomosti týkající se správy a řízení vodohospodářských systémů nebo zdokonalíte své kompetence v projektování, výstavbě a provozu vodních staveb.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – Vodní hospodářství a vodní stavby je vzdělávání odborníků v oblasti stavebnictví se znalostmi v disciplínách zabývajících se návrhem a prováděním staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství i budováním a provozem vodohospodářské infrastruktury. Znalosti vycházejí z porozumění procesů týkajících se technických, environmentálních a sociálních aspektů interakce s vodou v průmyslu i přírodě. Znalosti poskytnuté studijním programem umožní absolventům plnohodnotné působení jak ve sféře projekční, realizační i akademické.

Třísemestrální magisterské studium programu zahrnuje předměty z oblasti vodního hospodářství a inženýrství životního prostředí s důrazem na provázanost funkčního a technického pohledu a hledání optimálních řešení současných výzev při pochopení a zahrnutí interakce se složkami životního prostředí. Předměty vychází z nejmodernějších metod a teorií aplikovaných v oboru a z využití moderních informačních technologií. Studium směřuje k prohloubení teoretických a praktických znalostí absolventů bakalářského stupně v oblasti vodního hospodářství, vodního stavitelství a krajinného inženýrství.

Základem výuky jsou komplexně pojaté povinné předměty zaměřené na hydrauliku, hydrologii, kvalitu vody a na modelování i praktický provoz vodohospodářských systémů, soustav a povodí. Student dále profiluje svou odbornost volbou povinně volitelných předmětů a tématu diplomové práce v jedné z oblastí oboru (vodní toky, vodohospodářská řešení a hydrotechnické stavby, vodní hospodářství krajiny, vodní hospodářství obcí a městských povodí) s cílem dosáhnout vysokého stupně odbornosti v celém oboru i v příslušné profilaci.

Struktura studia

Magisterské studium zahrnuje předměty posilující odbornost v následujících oblastech:

Svoji odbornou profilaci v rámci studia řídí student volbou povinně volitelných předmětů.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Flexibilní studijní plán

V rámci studia je možno si individuálně upravit studijní plán volbou 4 specializovaných volitelných předmětů ve dvou semestrech prvním ročníku studia. Profilace nabízí další rozšíření znalostí v oblastech:

Vodohospodářská hala

K prohloubení svých teoretických znalostí i praktických dovedností je možno při práci na diplomové práci či při pomoci na řešení výzkumného projektu využít infrastruktury velké vodohospodářské laboratoře s množstvím experimentálních modelů a zařízení.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v těchto oblastech činnosti: projekční, investorská, realizační, provozní, konzultantská a výzkumná činnost v oboru v tuzemsku i zahraničí.

Odvětví: průmysl, energetika, doprava, zemědělství, životní prostředí

Organizace: státní a soukromé firmy, státní správa, výzkumné organizace

Příklady profesí:

Zakončení a další návaznost studia

Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a složením státní závěrečné zkoušky. Téma diplomové práce si student vybírá dle svého zvoleného profesního zaměření a po dohodě s vedoucím práce zpravidla na jedné ze 4 vodohospodářských kateder. Úspěšní absolventi se zájmem o vodohospodářský výzkum a inovace se mohou přihlásit k pokračujícímu doktorskému studiu specializace v českém nebo anglickém jazyce.

Kontakt

garant studijního programu Stavební inženýrství – vodní hospodářství a vodní stavby

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.