Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program
Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství představuje komplexní základ pro budoucího architekta.
Těžiště je v hodinách ateliérové tvorby – jakémsi simulátoru procesu navrhování.

Délka studia

4 roky

Získaný titul

Bc.

Charakteristika

Cílem studijního programu Architektura a stavitelství je výchova odborníků v oblasti architektury a stavitelství s vyváženými znalostmi architektonických a stavebně technických disciplín, které mu umožní plnohodnotné působení v oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit jako projektant v architektonických a projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Výchova odborníků s architektonickým základem rozšířeným o základní stavebně technické znalosti ostatních odborných specializací ve stavebnictví, schopných na racionálním základě zodpovědně rozhodovat o optimálním technickém řešení problému s citem pro estetiku a s ohledem na funkci díla. Nejdůležitější vlastností musí být vnímavost k architektonickému detailu a schopnost jej technicky dořešit. Při výuce je zohledněno sledování nových architektonických a urbanistických tendencí, technických a technologických postupů v inženýrských oborech. Důraz je kladen na znalosti architektonických (včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí), technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla relevantních pro architektonickou praxi, znalosti právních předpisů relevantních pro architektonickou praxi, znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Jedním ze základních principů strukturovaného studia programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je vyvážený obsah povinných a povinně volitelných předmětů, v rámci kterých získávají studenti znalosti v základních teoretických předmětech profilujícího základu a předmětech profilujícího základu, jakými jsou především ateliéry architektonické tvorby, architektonické kreslení, modelové projektování, počítačová grafika, architektonická kompozice, dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, ochrana a obnova památek a urbanismus a předměty stavebně–inženýrské (stavební fyzika, statika, navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, navrhování základových konstrukcí, navrhování technických zařízení budov a technologii staveb, ekonomika a management), studium je doplněno o předměty humanitního a ekonomického zaměření, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování. V rámci studia si mohou studenti prohlubovat své znalosti volbou ze skupin povinně volitelných předmětů, které jsou vyváženě komplementární k povinnému kmeni.

V závěru studia je posluchačům umožněno profilovat se výrazněji architektonickým či technickým směrem a připravit se tak lépe pro příslušné navazující magisterské studium. 

Studijní program je koncipován v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ve znění pozdějších předpisů. 

Studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve studijním programu Architektura a stavitelství je strukturované vysokoškolské studium (bakalářské, magisterské, doktorské) uspořádané do sériového řetězce samostatně akreditovaných studijních programů, v nichž postup do vyššího stupně je podmíněn úspěšným ukončením předchozího stupně a absolvováním přijímacího řízení.

Struktura studia

1. - 3. ročník

Studenti získávají praktické znalosti a dovednosti pro navrhování v předmětech, jakými jsou ateliéry architektonické tvorby, architektonické kreslení, modelové projektování, počítačová grafika a architektonická kompozice. Tyto hodiny jsou podepřeny teoretickým základem předmětů dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, ochrana a obnova památek a urbanismus a také předměty stavebně inženýrskými -stavební fyzikou, statikou, navrhováním stavebních konstrukcí z různých materiálů, navrhováním základových konstrukcí, navrhováním technických zařízení budov a technologii staveb, ekonomikou a managementem). Studium je dále doplněno o předměty humanitního a ekonomického zaměření, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování.

4. ročník

V závěru studia je posluchačům umožněno profilovat se výrazněji architektonickým a urbanistickým či technickým směrem a připravit se tak lépe pro příslušné navazující magisterské studium, a to volbou katedry závěrečné práce a volbou povinně volitelných předmětů.

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Absolvovat
přijímací
zkoušku

5

Přijít
na zápis
ke studiu

Možnost volby:
Architekt nebo stavební inženýr

Bakalářské studium Architektury a stavitelství je taková prodloužená talentová zkouška.

Během této doby si student může vyzkoušet průřez práce architekta i stavebního inženýra a pak se rozhodnout, která cesta jej bude více naplňovat a v které oblasti bude úspěšnější.

Rozšířený stavařský základ

Bakalářské studium Architektury a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze je čtyřleté. Oproti čistě architektonickým studijním programům je tak o rok delší.

Tento „rok navíc“ však umožnil včlenit do studijního plánu rozšířený přehled o stavebně-technické praxi, jenž dává našim absolventům širší možnosti uplatnění na trhu práce.

Uplatnění

Absolventi bakalářského programu Architektura a stavitelství se uplatní především:

Regulovaná povolání:

Absolvent je připraven ke studiu v magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, Budovy a prostředí, Inteligentní budovy, Stavební inženýrství na FSv či v odpovídajících programech na jiných univerzitách v ČR nebo zahraničí. Dále získá znalosti k výkonu povolání, v jehož rámci je schopen řešit architektonické, urbanistické a stavebně technické problémy. Vykazuje široké znalosti teorií, konceptů a metod v průřezových znalostech architektury, urbanismu a pozemního stavitelství a je schopen samostatně získávat další odborné znalosti.

Zakončení a další návaznost studia

Studium je ukončeno bakalářskou prací, kterou lze zpracovávat na Katedře architektury, Katedře urbanismu a územního plánování  nebo na dalších pracovištích – Katedře technických zařízení budov a Katedře konstrukcí pozemních staveb. Obhajobou a složením státních závěrečných zkoušek z Architektonického navrhování budov a Technického navrhování budov získá absolvent titul Bc.

Po úspěšném absolvování bakalářského programu Architektura a stavitelství lze pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Co říkají naši studenti?

Info e-mailem

Mám zájem o informace k přijímacímu
řízení do e-mailu.

Kontakt

Garant bakalářského studijního
programu Architektura a stavitelství

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.