Projektování pozemních staveb

Specializace magisterského programu Stavební inženýrství – pozemní stavby

Studium specializace Projektování pozemních staveb je zaměřeno na zvládnutí komplexního navrhování budov a jejich součástí v širším kontextu stavebního inženýrství. Důraz je kladen na souvislosti a propojení poznatků z jednotlivých oblastí navrhování i realizace pozemních staveb se zaměřením na architektonicko-stavební řešení a konstrukční, materiálovou a energetickou efektivnost vedoucí k budovám s kvalitním vnitřním prostředím, podle zásad udržitelné výstavby. Nedílnou součástí studia je i problematika rekonstrukcí budov.

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby je výchova odborníků v oblasti stavebnictví, se zaměřením na pozemní stavby. Komplexní znalosti ze stavebně technických disciplín v oblasti navrhování budov jim umožní plnohodnotné působení v oboru pozemních staveb jako projektanti v projekčních kancelářích nebo architektonických ateliérech, jako členové realizačních týmů v procesu výstavby, pracovníci ve výzkumu a vývoji, či při službě pro státní správu (např. stavební úřady).

1,5 letý magisterský studijní program Stavební inženýrství – pozemní stavby je zaměřen na navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí s důrazem na komplexní znalosti navrhování stavebních konstrukcí. Do prvních dvou semestrů studia jsou zařazeny teoretické a průpravné předměty studijního programu, z části rozdělené do dvou skupin dle specializací (Projektování pozemních staveb a Statika pozemních staveb). Studijní předměty společného základu jsou zaměřené na konstrukce pozemních staveb a jejich vzájemné interakce, matematickou statistiku, zakládání budov a praktické komplexní navrhování stavebních konstrukcí v rámci semestrálních projektů. Předměty specializace Projektování pozemních staveb jsou dále zaměřeny na integrované navrhování budov, stavební fyziku, navrhování stavebních detailů, diagnostiku konstrukcí budov, moderní dřevostavby a částečně též na základy statiky a dynamiky budov.

Studijní program je v 1. i 2. semestru rozvíjen povinně volitelnými předměty – jedná se o více specializované, profilující studijní předměty. Studium je ukončeno zpracováním diplomové práce ve 3. semestru studia a následným složením státní závěrečné zkoušky.

Obsah studia

Vybrané odborné předměty

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Široké uplatnění na trhu

Studium specializace Projektování pozemních staveb připraví absolventa (po splnění dalších povinností) na autorizaci v oboru ČKAIT „Pozemní stavby – PS“, která je jednoznačně nejrozšířenější autorizací v oblasti stavebnictví. Absolvent tak může pracovat v jedné z největších oblastí stavebního trhu, má jistotu zaměstnání a umožňuje mu podílet se na velkém množství stavebních projektů budov.

Zajímavá témata diplomových prací

Zaměření i formu práce si studenti volí podle svého zájmu, téma často souvisí s aktuálními úkoly výzkumu i praxe. Výstupem může být zpracování vybrané části projektové dokumentace zadané budovy nejrůznějšího typu, včetně např. návrhu celkové rekonstrukce historické budovy. Diplomová práce může být rovněž zaměřena tematicky a její zpracování může být úzce propojeno z prací v laboratoři nebo in-situ (terénní průzkumy budov, stavebně-fyzikální analýzy apod.).

Příkladem vynikající práce je diplomová práce Hany Schützové (dnes Žákové), která se zabývala rekonstrukcí historické budovy kostela sv. Barbory v Manětíně. Studentka zpracovala podrobný stavebně-technický průzkum objektu a následně podrobně navrhla sanaci vybraných částí konstrukcí zadané budovy. Diplomová práce získala 1. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky WTA CZ a zároveň získala cenu profesora Bechyně za nejlepší diplomovou práci Fakulty stavební v kategorii Projektování budov.

Uplatnění

Návaznost dalšího studia

Absolventi mohou pokračovat v doktorském studijním programu Pozemní stavby nebo případně v programu Konstrukce a dopravní stavby

Kontakt

Garant studijního programu Stavební inženýrství – pozemní stavby

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.