Stavební inženýrství – pozemní stavby

Magisterský studijní program
Stavební inženýrství – pozemní stavby

Magisterský studijní program rozvíjí znalosti absolventa bakalářského studia v oblasti pozemních staveb. Studium je zaměřeno na navrhování pozemních staveb, tj. budov a jejich součástí s důrazem na komplexní znalosti navrhování stavebních konstrukcí. Společný základ studia je dále prohlouben volbou specializace a povinně volitelných předmětů.

Délka studia

1,5 roku

Získaný titul

Ing.

Charakteristika

Struktura studia

V rámci magisterského programu si student volí jednu ze specializací

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

Propojení na praxi
a výzkum

Studenti se mohou aktivně zapojit do vědecko-výzkumných úkolů aktuálně řešených na jednotlivých katedrách, též ve spolupráci s praxí. Nejlepší práce studentů jsou oceňovány ve studentských sekcích soutěží odborných firem a společností.  Příkladem je Cena za inovaci společnosti SMP, oceněna byla práce studenta oboru KPS Jana Buchláka „Experimentální ověření funkčnosti betonového mola“. Uplatněním prvků mola může být originální cyklostezka, mola pro lodní dopravu i rekreační aktivity. V práci jsou shrnuty koncepční návrhy prvků mola, výsledky numerické analýzy s ověřením hydraulickými zkouškami na prototypu prvku z vláknobetonu s vylehčujícím vzduchovým vakem. Originální je možnost potopení mola při ohrožení povodněmi. Absolvent spolupracoval na vývoji i dále při výrobě prototypů.

Témata semestrálních projektů a diplomových prací

Zaměření i formu práce si studenti volí podle svého zájmu, téma často souvisí s aktuálními úkoly výzkumu i praxe. Výstupem může být zpracování statické části projektové dokumentace zadané budovy nejrůznějšího typu včetně návrhu sanace konstrukce budovy. Zaměřením práce mohou být také návrhy variant konstrukčního systému nebo prvku, rozbor zadaného problému s řešením numerickou analýzou, provedení a vyhodnocení experimentů. 
Příkladem vynikající práce s přínosem pro praxi je diplomová práce  Jana Veseckého „Vzpěrná únosnost styčníkových plechů“. Přípoje styčníkovými plechy jsou často užívané, přesto chybí platné normové postupy. Student zpracoval rozbor namáhání spojů, připravil a vyhodnotil experimenty na tělesech skutečné velikosti, vytvořil a validoval numerické modely, provedl rozsáhlou parametrickou studii a navrhl zobecněný analytický model. Fakulta udělila autorovi Cenu akademika Bechyně za nejlepší diplomovou práci v kategorii Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství a získal též ocenění České agentury pro standardizaci.   

Uplatnění

Zakončení a další návaznost studia

Studium oboru je završeno zpracováním diplomové práce vybraného tématu, zvolené formy a obsahu. Zpracována může být projekční dokumentace nosné konstrukce zadaného objektu, početní analýza včetně porovnání postupů, výpočetních modelů a metod, provedení a vyhodnocení experimentů apod. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z obhajoby diplomové práce a ústní části.  Absolventi jsou připraveni na úspěšný vstup do praxe s možnou pozdější autorizací v několika oborech.

Zájemci s předpoklady k vědecké práci mohou pokračovat ve studiu v doktorských programech s vybraným zaměřením.

Kontakt

Zástupkyně proděkanky pro pedagogiku –
Pozemní stavby, bezpečnost, materiály, prostředí, inteligentní budovy

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.