Inženýrské konstrukce

Specializace magisterského programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby

Specializace Inženýrské konstrukce umožňuje získat odborné znalosti a dovednosti pro navrhování, výstavbu a údržbu inženýrských konstrukcí a mostů.

Délka studia

1,5 roku

Geomatika zahrnuje širokou škálu činností, které souvisejí s moderním sběrem prostorových dat, jejich analýzou a vizualizací. Specializace je zaměřena na výuku moderních metod sběru dat (fotogrammetrie, DPZ), analýzu dat (statistika, informatika, GIS) i vizualizaci (kartografie).

Délka studia: 2 roky

Charakteristika

Cílem studijního programu Stavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavby je výchova odborníků v oblasti stavebnictví s širokým odborným záběrem na inženýrské konstrukce, geotechniku a dopravní stavby, absolventi by měli snadno najít uplatnění v disciplínách zahrnujících nejen navrhování a řízení výstavby konstrukcí inženýrských staveb, základových konstrukcí, mostních konstrukcí, dopravních a podzemních staveb, ale i organizací různých druhů dopravy, ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů. Znalosti poskytnuté studijním programem umožní absolventům plnohodnotné působení jak ve sféře projekční, realizační i akademické s přihlédnutím k prohloubeným znalostem dle zvolené specializace.

Studium na magisterském stupni je zaměřeno na prohloubení teoretických a praktických znalostí získaných v bakalářském studiu. Důraz je kladen zejména na komplexní přístup k řešení náročných problémů inženýrského stavitelství (inženýrských konstrukcí, dopravních a geotechnických staveb) a dosažení vysokého stupně odbornosti v celém oboru zvolené specializace (Inženýrské konstrukce; Dopravní stavby a geotechnika).

Studijní program připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a údržbu inženýrských konstrukcí a mostů, dopravních a podzemních staveb. Absolventi studijního programu mají v odpovídající šíři a míře odborné znalosti a dovednosti zejména v oblasti:

  • statiky a dynamiky konstrukcí,
  • betonových konstrukcí a mostů,
  • ocelových konstrukcí a mostů,
  • dřevěných konstrukcí,
  • geotechniky,
  • silničních staveb a dopravního inženýrství,
  • železničních staveb.

Absolventi najdou své uplatnění též v institucích zabývajících se organizací různých druhů dopravy a inženýrským urbanismem, ve státní správě a ve výzkumu a vývoji nových pokročilých inženýrských konstrukcí a materiálů.

Obsah studia

Studium specializace zahrnuje odborné předměty prohlubující znalosti v:

Jak se stát naším studentem

1

Vybrat si
studijní
program

2

Podat
přihlášku
do 31. března

3

Zaplatit
poplatek
850Kč

4

Projít
přijímacím
procesem

5

Zapsat se
ke studiu

UHPC - ultravysokohodnotný beton

UHPC – ultravysokohodnotný beton – se začal u nás používat cca před deseti lety. Má vysoké mechanické parametry, velkou trvanlivost, náročnější výrobu i ukládání a též vyšší cenu. Použití UHCP je široké od vlastních konstrukcí přes spojování prefabrikátů až po zesilování stávajících staveb.

Numerické modelování je budoucnost

Numerické metody se rychle vyvíjejí, a tak již neslouží jen k návrhu a optimalizaci stavebních konstrukcí, ale též pro nelineární analýzu materiálů či pro řešení sdružených multifyzikálních problémů (např. sdružené vedení tepla a vlhkosti).

Uplatnění

Absolventi oboru se uplatní jako:

Návaznost dalšího studia

Kontakt

GARANT STUDIJNÍHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ – KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY

Podporujeme studenty v kontaktu s praxí

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.