Nejčastější dotazy (FAQ) k přijímacímu řízení

Nejčastější dotazy (FAQ)
k přijímacímu řízení

Přihláška

Přihláška se podává v termínu 1. 1. – 31. 3. 2022 elektronicky na: www.prihlaska.cvut.cz 

V papírové podobě ji může zaslat ten, kdo chce tímto způsobem doložit nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky na základě známek z matematiky na ŠS.

Známky uchzazeč uvede při vyplňování přihlášky – na výtisku přihlášky se vám zobrazí – a střední škola k nim doplní datum, razítko a podpis. Doložení známek ze SŠ lze zaslat i jinou formou – viz dotaz „Jak mám doložit nárok na prominutí přijímací zkoušky z matematiky?“.

Prominutí přijímací zkoušky

Ano, promíjí, a to buď na základě průměru známek z matematiky na SŠ z předmětu matematika, nebo na základě známky z maturity z matematiky. 

 • Průměr: nejvýše 2.00 ze všech známek z předmětu matematika na vysvědčení za 2. pololetí posledních čtyř ročníků SŠ (letošní maturanti z posledního ročníku uvedou pololetní známku) 
 • Maturita:  buď ve společné části s úspěšností 85 – 100 %. 

                            a nebo v profilové části na „výborně“
                            a nebo Matematika rozšířená s úspěšností 66 – 100 %

Prominutí platí jen pro letošní a loňské maturanty.

Důležité: Pokud bude na jaře 2022 pokračovat koronavirová krize a budou omezení v osobní přítomnosti u přijímacích zkoušek, promine děkan fakulty přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům, kteří maturují ve školním roce 2021/2022. O této situaci budou všichni uchazeči s předstihem informováni.

Pro prominutí na základě průměru ze známek z matematiky jsou tři možnosti a lze vybrat tu, která vám bude nejvíce vyhovovat:

 • vytisknout po vyplnění přihlášku z aplikace (1 strana A4) s vyplněnými známkami ze SŠ, vyplněné známky střední škola na výtisku potvrdí razítkem a podpisem;
 • katalogový výpis známek (kde najdeme matematiku) s datem narození studenta potvrzený střední školou (originál nebo úředně ověřenou kopii);
 • úředně ověřené kopie všech vysvědčení s příslušnými známkami z předmětu matematika.
 

Pro prominutí na základě známky z maturitní zkoušky z matematiky:

 • zaslat ověřenou kopii maturitního vysvědčení obsahující klasifikaci maturitní zkoušky z matematiky


Dokument je nutné poslat papírově poštou na adresu fakulty: Fakulta stavební ČVUT, přijímací řízení, Thákurova 7, 166 29, Praha 6. Doporučujeme odeslat doporučeně.

Informace se zveřejní ve stejné aplikaci, v níž se podává přihláška: www.prihlaska.cvut.cz

Zde se objeví: přijímací zkouška z matematiky prominuta.

Zobrazení této zprávy může trvat i 14 dnů od odeslání dokladu na fakultu.

Ano, všichni jsou přijati. Nemůže se stát, že by se někdo „nevešel do limitu“. Žádný limit pro počet přijatých s prominutou přijímací zkouškou nemáme.  Jedna důležitá informace: je nutné ale ještě zaslat ověřenou kopii maturitního vysvědčení.  Bez ní nemůže být zobrazeno přijetí – maturita je podmínka pro přijetí na VŠ a my potřebujeme mít doklad.

Do té doby se bude stále v prihlaska.cvut.cz zobrazovat „bez rozhodnutí“. Nezobrazí se: „přijat“.

Přijímací zkouška z matematiky

Není těžká. Jde o základní středoškolskou matematiku.

Písemný test z matematiky:

 • 15 otázek
 • vždy jen jedna správná odpověď  (zaškrtáváš a, b, c, d, e)
 • 70 minut
 • bez kalkulačky a tabulek


Požadavky ke zkoušce jsou zde https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/

Zkouškové testy nabízíme on-line  – z domova si tak lze testy zkoušet a hned také vyhodnotit správnost odpovědí.

Dále nabízíme přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky. Kurz je desetitýdenní, začíná v březnu. Každý týden jedna hodinová lekce.

Podrobné informace jsou zde:

Ne, ani jedno není povoleno. Je potřeba mít s sebou jen občanský průkaz a propisku.

Přijímací zkouška z architektury

Do programu Architektura a stavitelství se skládá přijímací zkouška z architektury (nemůže být prominuta, konají ji všichni) a přijímací zkouška z matematiky (může být prominut viz otázka výše).

Zkouška z architektury je pohovor, který komise vede s uchazečem. Základním obsahem pohovoru je diskuze nad motivační prací, kterou uchazeč v úvodu představí.

Lze čekat např. tyto otázky: Jaký architekt vás oslovuje a proč? Jaký je váš názor na architekturu ve vašem městě?

Doporučujeme si přečíst těchto pár stránek: Manuál uchazeče o studium programu Architektura a stavitelství

K přijímací zkoušce z architektury se dokládají čtyři výtvarné práce:

 • 1 motivační práce, která má prokázat zájem uchazeče o studium programu (např. práce na téma „Proč jsem si zvolil program Architektura a stavitelství“, koláž z fotografií oblíbených staveb nebo zajímavých architektonických detailů apod.).  Obsah a výtvarná forma motivační práce jsou volné, hodnocen je kreativní přístup uchazeče. Motivační práce není prostý text, ale výtvarně pojaté sdělení. Práce je základním podkladem pro pohovor při ústní části přijímacího řízení a musí být vytvořena výhradně pro toto přijímací řízení (školní seminární práce nebo koláže vytvořené pro studentské soutěže apod. nebudou hodnoceny).
 
 • 3 grafické práce na téma související s oblastí architektury, urbanismu nebo krajiny zpracované libovolnou grafickou technikou (zejména je preferována volná kresba), které prokazují schopnost uchazeče vnímat a zachytit prostor. Výstupy z počítačových programů mohou tvořit maximálně 1/3 prezentovaných prací.
 

Uchazeč může dle vlastního uvážení přinést i další podklady, kterými prokáže svůj zájem o architekturu a stavitelství (zejména ocenění za středoškolskou odbornou činnost, doklady o účasti ve studentských soutěžích, seminární práce, ateliérové  projekty apod.).

Všechny práce musí být vytvořené výhradně uchazečem. Pokud komise zjistí skutečnost, že uchazeč v rámci přijímacího řízení opakovaně předkládá totožné grafické práce, sníží jejich bodové hodnocení.

Mezi grafickými pracemi nebudou hodnoceny:

 • rysy z deskriptivní geometrie ani podobné rýsované práce,
 • architektonické návrhy zpracované jako školní seminární práce a ateliérové projekty,
 • kresby, které vznikly v rámci předchozího studia programu Architektura a stavitelství.

Další dotazy

Není možná v žádném programu.

Studium je možné pouze prezenční formou.

Do 13. 6. 2022 předat na fakultu buď poštou (za datum předání je považováno datum poštovního razítka) nebo osobně.

Předává se úředně ověřená kopie.

Bez předání tohoto dokladu není uchazeč přijat do studia.

Počkáme, určitě. Není to vůbec problém.

Je však nutné do 13. 6. 2022 požádat o posunutí termínu pro předání maturitního vysvědčení na email uchazec@fsv.cvut.cz

Poté uchazeč obdrží i náhradní termín zápisu a počkáme do září.

Pokud studujete, nebo jste studovali střední školu v zahraničí (kromě Slovenské republiky), a nebo při absolvování střední školy v České republice a tato škola není uvedena v Rejstříku škol MŠMT, je třeba dodat úředně ověřenou kopii osvědčení o uznání rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení včetně přílohy tohoto rozhodnutí – nostrifikační doložkyDo 5. září 2022.

 • Na ČVUT spravuje koleje samostatná organizace Správa účelových zařízení ČVUT, tedy nikoli fakulta.
 • Žádost o kolej do pořadníku 2022/23 se podává cca od poloviny ledna 2022 na této stránce: http://www.suz.cvut.cz/rezr/zadost-kolej
 • Login a heslo pro přihlášení do ubytovací aplikace (ISKAM) – login: číslo přihlášky ke studiu a heslo, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
 • Žádosti o kolej se zpracovávají postupně, výsledky 1. kola přidělování ubytování pro žádosti z pořadníku 2022/2023 budou pravděpodobně v polovině srpna 2022.
 • V žádosti může uchazeč zadávat kolej preferovanou a kolej náhradní. Jestliže student nedostane z kapacitních důvodů kolej, kterou si přál, může později žádat o stěhování.
 • Případné další dotazy směřujte výhradně na Správu účelových zařízení ČVUT https://www.suz.cvut.cz/kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.